Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

 05.05.2020

Obec Nový Salaš

Obecný úrad č. 75, 044 17 Slanec, okr. Košice - okolie

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 13  ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

dňa 11.5.2020 (pondelok) o 18,30 hod.

v kultúrnom dome v obci Nový Salaš

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 3. Kontrola predchádzajúceho uznesenia
 4. Určenie overovateľov zápisnice
 5. Finančné výkazy za rok 2019, Individuálna účtovná závierka k 31.12.2019
 6. Dotácia DHZO na rok 2020
 7. Informácia o krátení rozpočtu na rok 2020
 8. Členstvo v Klube akcionárov VVAK, a.s.
 9. VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 10. MŠ – zápis detí, poplatky za MŠ
 11. Inventúrny súpis majetku – vyradenie nefunkčných tlačiarní a počítačov, inv.komisia
 12. Poistenie majetku OcÚ – info
 13. Kancelária OcÚ
 14. Podané projekty (Lesy SR, U.S.STEEL, Ministerstvo vnútra, Zbor väz.a justičnej stráže)
 15. Zámer prenájmu parcely KN E č. 2519
 16. Rôzne

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zasadnutia, prosím vopred mi to oznámte. Ďakujem

V Novom Salaši,  5.5.2020

Obec Nový Salaš na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva a podľa par. 48 ods. 4 písm. e) zákona 355/2007 Z. z. pri zasadnutí vylučuje prítomnosť verejnosti.

  

 Ing. Andrea Michalková

             starostka obce


1 2 3 4 5 6 7 8

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár