Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 30.09.2020

Obec Nový Salaš

Obecný úrad č. 75, 044 17 Slanec, okr. Košice - okolie

Obec Nový Salaš

Obecný úrad č. 75, 044 17 Slanec, okr. Košice - okolie

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 13  ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

dňa 6.10.2020 (utorok) o 18,00 hod.

v zasadačke obce Nový Salaš

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 3. Kontrola predchádzajúceho uznesenia
 4. Určenie overovateľov zápisnice
 5. Návratná finančná pomoc – Ministerstvo financií
 6. Dom smútku – začatie realizácie prác, stavebný dozor, prefinancovanie schváleného projektu
 7. Čerpanie rezervného fondu – práce mimo projektu Dom smútku
 8. Slovenský vodohospodársky podnik – regulácia potoka, mapa povodňového rizika
 9. Zámer prenájmu obecných parciel od 1.1.2021
 10. Poskytnutie finančného príspevku na úhradu časti mzdových nákladov – MŠ
 11. Schválenie dotácie na podporu výchovy – MŠ
 12. Darovacia zmluva - IVECO
 13. Rôzne (vodojem-stav, delimitácia, podané a rozpracované projekty)

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zasadnutia, prosím vopred mi to oznámte. Ďakujem

V Novom Salaši,  30.9.2020

 Ing. Andrea Michalková

             starostka obce

1 2 3 4 5 6 7 8

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár