Kalendár zvozu odpadu

Cirkev a program bohoslužieb - omše

      20. nedeľa  18.8.2019

spoveď

omša

poznámka

úmysel

Pondelok

19.8.

Sl. Huta

13.30

14.00

pohrebná

+ Ján Jenčík

 PB

Slančík

18.00

18.30

+ z rodiny Bačovej

PB

Utorok

20.8.

N. Salaš

12.15

13.00

 pohrebná

+ Richard Hriš

PB

Sl. Huta

18.00

18.30

+ Margita Jagerčíková – 1. výr.

PB

Streda

21.8.

Slanec

17.00

17.30

+ Margita

PB

N. Mesto

18.15

18.30

Rodina Jakabova - zdravie a B.P.

PB

Štvrtok

22.8.

N. Salaš

18.00

18.30

+ z rodiny Sepešiovej

PB

Piatok

23.8.

Slanec

17.30

18.30

+ Johana, Michal, Miroslav

PB

Sobota

24.8.

Sl. Huta

18.00

18.30

odpust-Slanec

+ Rudolf Greger

PB

 Nedeľa

25.8.

Slančík

08.00

+ kňaz Štefan, sestra Cherubína

PB

N. Mesto

09.15

+ Jozef, Anna, Andrej Fedoroví

PB

N. Salaš

09.15

+ z rodiny Bartolomeja Perúna

PH

Slanec

10.30

Za veriacich

PH

Ohlášky: Jaroslav Schuller, syn Jaroslava a Heleny r. Fogarašovej, bývajúci v Slanskej Hute

                a Ing. Zuzana Skošníková, dcéra Jána a Marty r. Hančovej, bývajúca v Hažlíne – ohlasujú sa po druhýkrát.

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby fary – vyasfaltovali sme dvor a natreli strechu. PBZ.


Na internetovej stránke obecného úradu v Slanci sú videozáznamy z pohrebu d.o. Jozefa Veľasa.

O. arcibiskup Bernard pozýva manželov, ktorí v tomto roku slávia 50, 60, 65 rokov od sobáša na stretnutie do Košíc dňa 13.10.2019. Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii.


Pozývame na 23. cyklopúť za život. Podrobnejšie informácie o priebehu: http://detike.eu/pozyvame-na-23-cykloput-za-zivot/

Pán farár zo sídliska KVP spolu so svojimi veriacimi ďakuje za príspevok 105 eur, ktorý sme im poslali za vianočné oplátky. Každú nedeľu sa tam slúžia sv. omše za dobrodincov.

Policajný zbor a policajní duchovní nás prosia, aby sme zvýšili pozornosť na cestách. Najmä vo večerných hodinách treba používať pri prechodoch reflexné prvky. Aj vodičov prosíme o ohľaduplnosť. 

1. PRIKÁZANÉ SVIATKY NA SLOVENSKU

1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. januára
2. Zjavenie Pána – 6. januára
3. Nanebovstúpenie Pána – /pohyblivý/
4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – /pohyblivý/
5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. júna
6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
7. Všetkých svätých – 1. novembra
8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
9. Narodenie Pána – 25. decembra

2.NEPRIKÁZANÉ SVIATKY

1. Obetovanie Pána – 2. februára
2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marca
3. Veľkonočný pondelok – /pohyblivý/
4. Zvestovanie Pána – 25. marca
5. Turíčny pondelok – /pohyblivý/
6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – /pohyblivý/
7. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júla
8. Narodenie Panny Márie – 8. septembra
9. Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra
10. Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. decembra

Stupne liturgických slávení

Liturgia, čiže slávenie spoločenstva, pozná viacero stupňov liturgického slávenia:
1. Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca
2. Ľubovoľná spomienka – spomienka na konkrétneho svätého, ktorá sa môže alebo nemusí sláviť
3. Spomienka – povinná spomienka
4. Sviatok – vyšší stupeň slávenia. Pri liturgii sa spieva Glória (Sláva Bohu na výsostiach) a v Liturgii hodín sa v Posvätnom čítaní modlí Te Deum (Teba, Bože, chválime)
5. Slávnosť – najvyšší stupeň slávenia. Do liturgie sa okrem Glórie pridáva aj Vyznanie viery (Verím v Boha). Niektoré slávnosti sú aj prikázanými sviatkami.
6. Nedeľa – deň Pána. V tento deň sa koná slávnostná bohoslužba (sv. omša). Spieva sa Glória (okrem Adventného a Pôstneho obdobia) a je aj Vyznanie viery. Každý kresťan-katolík je povinný zúčastniť sa v nedeľu na sv. omši.

PÔSTNA DISCIPLÍNA

Kán. 1249: Všetci veriaci, každý svojim spôsobom, sú z božského zákona povinní konať pokánie: aby sa však všetci medzi sebou spojili v istom spoločnom konaní pokánia, predpisujú sa dni pokánia, v ktorých sa veriaci majú zvláštnym spôsobom venovať modlitbe konať skutky nábožnosti a dobročinnej lásky, majú sa zapierať vernejším plnením svojich povinností a najmä zachovávaním pôstu a zdržiavania sa mäsa poľa normy nasledujúcich kánonov.
Kán. 1250: Dni a obdobia pokánia v celej Cirkvi sú jednotlivé piatky celého roka a Pôstne obdobie.

Kán. 1251: Zdržiavanie sa jedenia mäsa alebo iného pokrmu podľa predpisov Konferencie biskupov sa má zachovať každý piatok roka, ak nepripadá naň niektorý deň, uvedený medzi slávnosťami; avšak zdržiavanie sa mäsa a pôst sa má zachovávať na Popolcovú stredu a v Piatok umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista.
Kán. 1252: Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavaniu sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia. 

Kán. 1253: Konferencia biskupov môže bližšie vymedziť zachovávanie pôstu a zdržiavanie sa mäsa, ako aj úplne alebo čiastočne zameniť pôst a zdržiavanie sa mäsa za iné formy pokánia, najmä za skutky dobročinnej lásky a cvičenia nábožnosti.

Pôstna disciplína schválená na 8. zasadaní Konferencie biskupov ČSFR v Brne dňa 20. januára 1992 pre všetky diecézy:

§ 1: Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami zdržiavania sa mäsitých pokrmov a pôstu.
§ 2: Všetky piatky v roku sú dňami pokánia. Veriaci v tieto dni konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov:
(1) zdržovanie sa mäsitého pokrmu
(2) skutok nábožnosti: účasť na svätej omši alebo krížová cesta alebo bolestný ruženec

(3) čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút
(4) skutok lásky blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých alebo hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám a pod.,
(5) zrieknutie sa sledovania televíznych programov (okrem správ) alebo fajčenia alebo alkoholických nápojov alebo iné sebazaprenie

Zdroj: http://www.dom.rimkat.sk/624/slavnost-nanebovstupenia-pana-prikazany-sviatok/

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár