Kalendár zvozu odpadu

Cirkev a program bohoslužieb - omše

Kvetná   NEDEĽA  14.4.2019

spoveď

omša

poznámka

úmysel sv. omše

Pondelok

15.4.

Slančík

17.30

18.30

+ Emil Zeleňák, Štefan Franko

Utorok

16.4.

Slanec

16.00

16.30

+ Eva

Sl. Huta

17.30

18.30

+ Karol, rodičia a starí rodičia

Streda

17.4.

N. Mesto

16.00

16.30

+ Jaroslav, Juraj, Júlia Baksoví

N. Salaš

17.30

18.30

+ z rodiny Kallaiovej a Timkovej

Štvrtok

18.4.

Sl. Huta

18.30

Zelený štvrtok

+ Ondrej Kolesár

Slanec

18.30

Na úmysel kňaza

Piatok

19.4.

Sl. Huta

15.00

Veľký piatok

N. Mesto

15.00

Sobota

20.4.

Sl. Huta

19.30

Biela sobota

Na úmysel kňaza

N. Mesto

19.30

Na úmysel kňaza

Nedeľa

21.4.

N. Mesto

08.00

Veľkonočná nedeľa

Jozef Veľas – zdravie a Božie požehn.

N. Salaš

09.15

Rod. Kacinova a Cirnerova – Zdr. a BP.

Slančík

09.15

+ Štefan Kažimír

Sl. Huta

10.45

Na úmysel kňaza

Slanec

10.45

Za veriacich farnosti

Dnes od 13.30 budeme v Slanci spovedať dvaja kňazi. O 14.30 bude v Slanci krížová cesta.

Na Zelený štvrtok bude v Dóme sv. Alžbety v Košiciach omša svätenia olejov o 9.30 hod.

Na Veľký piatok je prísny pôst. Platí od začatého 18. roku života do začatého 60. roku.

Na Bielu sobotu bude vyložená Oltárna Sviatosť pri Božom hrobe v Slanci od 8.30 do 16.00, v Slanskom Novom Meste a v Sl. Hute od 9.00 do večerných obradov. Večer k obradom treba priniesť sviece.

Požehnanie jedál: Biela sobota: 16.30 – Slančík, 17.00 – N. Salaš,  17.30 – Sl. Huta, 18.15 – N. Mesto,

                          Veľkonočná nedeľa:  7.30 – Slanec5. pôstna  nedeľa  7.4.2019

spoveď

omša

poznámka

 Pondelok

8.4.

N. Salaš

17.30

18.30

adorácia

Eva Vavreková – zdr. a Božie pož.

Utorok

9.4.

Slanec

16.00

16.30

+ Alžbeta, Ondrej, Ladislav

Sl. Huta

17.30

18.30

+ Ľubomír Kašelák

Streda

10.4.

N. Mesto

17.30

18.30

Rod. Jakabova – zdravie a Božie p.

Štvrtok

11.4.

Slančík

17.30

18.30

+ z rodiny Fedorovej

Piatok

12.4.

Slanec

16.30

17.30

+ z rodiny Struňakovej

Sobota

13.4.

Slančík

17.30

18.30

+ Rudolf

Nedeľa

14.4.

N. Mesto

09.15

Kvetná nedeľa

+ Štefan a Janka Gombošoví

N. Salaš

09.15

+ Imrich Urban

Sl. Huta

10.30

+ z rodiny Novotnej a Škapincovej

Slanec

10.30

Za veriacich

Dnes 7.4. o 14.30 bude v Slanci krížová cesta v prírode. Začne sa v altánku na školskom dvore a posledné zastavenie bude na hrade. V prípade nepriaznivého počasia bude v kostole. 

V pondelok má naša farnosť výročnú poklonu Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Sviatosť vyložíme v Novom Salaši od 9.00 hodiny do večernej sv. omše.

Na Kvetnú nedeľu pri všetkých sv. omšiach požehnáme bahniatka. Od 13.30 budeme v Slanci spovedať dvaja kňazi. o 14.30 bude krížová cesta.

Pán farár zo sídliska KVP spolu so svojimi veriacimi ďakuje za príspevok 105 eur, ktorý sme im poslali za vianočné oplátky. Každú nedeľu sa tam slúžia sv. omše za dobrodincov.

V sobotu 4.5.2019 bude púť Rádia Lumen do Krakova. Podrobnosti sú na nástenke.

Pôstne obdobie --Krížové cesty

Policajný zbor a policajní duchovní nás prosia, aby sme zvýšili pozornosť na cestách. Najmä vo večerných hodinách treba používať pri prechodoch reflexné prvky. Aj vodičov prosíme o ohľaduplnosť.

1. PRIKÁZANÉ SVIATKY NA SLOVENSKU

1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. januára
2. Zjavenie Pána – 6. januára
3. Nanebovstúpenie Pána – /pohyblivý/
4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – /pohyblivý/
5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. júna
6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
7. Všetkých svätých – 1. novembra
8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
9. Narodenie Pána – 25. decembra

2.NEPRIKÁZANÉ SVIATKY

1. Obetovanie Pána – 2. februára
2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marca
3. Veľkonočný pondelok – /pohyblivý/
4. Zvestovanie Pána – 25. marca
5. Turíčny pondelok – /pohyblivý/
6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – /pohyblivý/
7. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júla
8. Narodenie Panny Márie – 8. septembra
9. Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra
10. Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. decembra

Stupne liturgických slávení

Liturgia, čiže slávenie spoločenstva, pozná viacero stupňov liturgického slávenia:
1. Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca
2. Ľubovoľná spomienka – spomienka na konkrétneho svätého, ktorá sa môže alebo nemusí sláviť
3. Spomienka – povinná spomienka
4. Sviatok – vyšší stupeň slávenia. Pri liturgii sa spieva Glória (Sláva Bohu na výsostiach) a v Liturgii hodín sa v Posvätnom čítaní modlí Te Deum (Teba, Bože, chválime)
5. Slávnosť – najvyšší stupeň slávenia. Do liturgie sa okrem Glórie pridáva aj Vyznanie viery (Verím v Boha). Niektoré slávnosti sú aj prikázanými sviatkami.
6. Nedeľa – deň Pána. V tento deň sa koná slávnostná bohoslužba (sv. omša). Spieva sa Glória (okrem Adventného a Pôstneho obdobia) a je aj Vyznanie viery. Každý kresťan-katolík je povinný zúčastniť sa v nedeľu na sv. omši.

PÔSTNA DISCIPLÍNA

Kán. 1249: Všetci veriaci, každý svojim spôsobom, sú z božského zákona povinní konať pokánie: aby sa však všetci medzi sebou spojili v istom spoločnom konaní pokánia, predpisujú sa dni pokánia, v ktorých sa veriaci majú zvláštnym spôsobom venovať modlitbe konať skutky nábožnosti a dobročinnej lásky, majú sa zapierať vernejším plnením svojich povinností a najmä zachovávaním pôstu a zdržiavania sa mäsa poľa normy nasledujúcich kánonov.
Kán. 1250: Dni a obdobia pokánia v celej Cirkvi sú jednotlivé piatky celého roka a Pôstne obdobie.

Kán. 1251: Zdržiavanie sa jedenia mäsa alebo iného pokrmu podľa predpisov Konferencie biskupov sa má zachovať každý piatok roka, ak nepripadá naň niektorý deň, uvedený medzi slávnosťami; avšak zdržiavanie sa mäsa a pôst sa má zachovávať na Popolcovú stredu a v Piatok umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista.
Kán. 1252: Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavaniu sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia. 

Kán. 1253: Konferencia biskupov môže bližšie vymedziť zachovávanie pôstu a zdržiavanie sa mäsa, ako aj úplne alebo čiastočne zameniť pôst a zdržiavanie sa mäsa za iné formy pokánia, najmä za skutky dobročinnej lásky a cvičenia nábožnosti.

Pôstna disciplína schválená na 8. zasadaní Konferencie biskupov ČSFR v Brne dňa 20. januára 1992 pre všetky diecézy:

§ 1: Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami zdržiavania sa mäsitých pokrmov a pôstu.
§ 2: Všetky piatky v roku sú dňami pokánia. Veriaci v tieto dni konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov:
(1) zdržovanie sa mäsitého pokrmu
(2) skutok nábožnosti: účasť na svätej omši alebo krížová cesta alebo bolestný ruženec

(3) čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút
(4) skutok lásky blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých alebo hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám a pod.,
(5) zrieknutie sa sledovania televíznych programov (okrem správ) alebo fajčenia alebo alkoholických nápojov alebo iné sebazaprenie

Zdroj: http://www.dom.rimkat.sk/624/slavnost-nanebovstupenia-pana-prikazany-sviatok/

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár