Kalendár zvozu odpadu

Správne poplatky

Správcovia dane môžu vyrubovať miestne dane kedykoľvek v priebehu roka. Obec ako správca dane vyrubí daň platobným výmerom a vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.


Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú:

– daň z nehnuteľností (§ 4 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň za psa (§ 22 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň za užívanie verejného priestranstva (§ 30 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň za ubytovanie (§ 37 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň za predajné automaty (§ 44 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň za nevýherné hracie prístroje (§ 52 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (§ 60 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň za jadrové zariadenie (§ 67 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň z motorových vozidiel, ktorú môže zaviesť vyšší územný celok (§ 84 zákona č. 582/2004 Z. z.).

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (§ 77 zákona č. 582/2004 Z. z.) obec musí zaviesť.

Cenník cintorínskych služieb a poplatkov

1.     Nájomné za hrobové miesto na dobu 10 rokov:

a)  hrob                                                       34,00 €

b) obnova po 10 rokoch                              34,00 €

c) dvojhrobka – vedľa seba                     67,00 €

d) obnova po 10 rokoch                              67,00 €

e) dvojhrobka/trojhrobka – nad sebou   34,00 €

f) obnova po 10 rokoch                               34,00 €

g) urnový hrob                                           34,00 €

h) obnova po 10 rokoch                              34,00 €

h) urna uložená v hrobe                           10,00 €

f) obnova po 10 rokoch                               10,00 €

2.     Kopanie hrobu pre uloženie rakvy do zeme, vrátane následného zasypania, prvotné úpravy, odvoz prebytočnej zeminy                                                                                                                                     150,00 €                             

3.     Kopanie hrobu pre hrobku vrátane odvozu zeminy (dvojhrobka)                   200,00 €                            

4.     Výkop hrobu pre dieťa mladšie ako 10 rokov                                                 100,00 €                           

5.     Príplatok za výkop hrobu v zamrznutej zemine (v zimnom období)                10,00 €                           

6.  Zabezpečenie obradnej siene na pohrebný obrad                                                    10,00 €                        

7.  Prechodné uloženie zosnulého v chladiacom zariadení za každý aj

     začatý deň

-       pre zosnulého s trvalým pobytom v Nový Salaš                               7,00 €                        

-     pre zosnulého s trvalým pobytom mimo obce Nový Salaš             10,00 €                       

8.  Výkop spojený s exhumáciou                                                          332,00 €                                               

                                                                                                        

Na tomto cenníku cintorínskych služieb a poplatkov sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Nový Salaš dňa: 14.12.2017 Uznesením č. 19/2017.

POPLATKY ostatné

Výpožičky priestorov: domáci: cudzí:
KD –sála do 3 hod. 17,00 € 35,00 €
Zasadačka -//- 10,00 € 20,00 €
Kuchyňa   7,00 € 20,00 €

Účtuje sa spotrebovaná elektrická energia.

Podmienkou výpožičky je uzatvorenie dohody o prenájme, viď tlačivo v dokumentoch.

KD – sála nad 3 hod. 35,00 € 70,00 €
Zasadačka -//- 20,00 € 35,00 €
Kuchyňa -//- 10,00 € 25,00 €

Účtuje sa spotrebovaná el. energia.

Upratovanie a umytie použitých priestorov:

KD-sála 25,00 € 30,00 €
Zasadačka 10,00 € 15,00 €
Kuchyňa 10,00 € 15,00 €

Výpožička nábytku – riadu:

Stôl mimo priest. OcU 0,20 € 0,50 €
Stolička -//- 0,20 € 0,50 €
Za každý kus riadu 0,05 € 0,10 €

Váza vysoká stopka 1,50 € 2,00 €
Váza nízka stopka 0,50 € 1,00 €
Váza nízka bez stopky 0,20 € 0,50 €

Teplý pult 5,00 € 10,00 €
Horáková pasta 0,2l 1,00 €   2,00 €
Obrus 1 ks 0,05 €   0,10 €

Rozbité a chýbajúce riady a nábytok uhradiť v plnej výške podľa platného cenníka (nenahradzovať podobnými).

Kopírovacie služby:

Čiernobiele: Farebné:
jednostranné A 4 0,10 € 0,20 €
obojstranné A 4 0,13 € 0,25 €

Výpožička hasičského rebríka:  5,00 €  

Obecné zastupiteľstvo v Novom Salaši schválilo na riadnom zasadnutí OZ dňa  7.2.2014

Cenník za kopírovanie a poštovné, a to v prípade že si občania, alebo iní ľudia vyžiadajú poskytnutie informácií v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z.

Cena za kopírovanie bola stanovená vo výške:

Čiernobielo: 1 strana 1,- €
obojstranne 2,- €
Farebne: 1 strana 2,- €
obojstranne 4,- €

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár