Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa do 1/2022

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

 03.12.2021

Obec Nový Salaš

Obecný úrad č. 75, 044 17 Slanec, okr. Košice - okolie

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 13  ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

dňa 10.12.2021 o 18,00 hod.

v zasadačke obecného úradu

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 3. Kontrola predchádzajúceho uznesenia
 4. Určenie overovateľov zápisnice
 5. Poplatky za výpožičky priestorov – zjednotenie podľa zákona (KD,zasadačka,kuchyňa)
 6. Dotácia obce na CVČ mimo územia obce – stanovenie výšky pre rok 2022
 7. Úprava rozpočtu pre rok 2021
 8. Rozpočet na rok 2022
 9. Dohoda o zrušení vecného bremena – p. Mattová
 10. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Ing. Kacin
 11. Žiadosť o riešenie situácie prejazdu obecnej komunikácie – MVDr. Chomová
 12. Rôzne (VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady, kontrola PPA, Envirofond)

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zasadnutia, prosím vopred mi to oznámte. Ďakujem

V Novom Salaši,  3.12.2021

 Ing. Andrea Michalková

             starostka obce


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár