Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa do 1/2022

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

 22.02.2022

Obec Nový Salaš

Obecný úrad č. 75, 044 17 Slanec, okr. Košice - okolie

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 13  ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

dňa 28.2.2022 o 18,00 hod.

v zasadačke obecného úradu

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 3. Kontrola predchádzajúceho uznesenia
 4. Určenie overovateľov zápisnice
 5. Zasadnutie krízového štábu obce
 6. Právne služby obce
 7. Plán akcií na rok 2022 (MDD, Memoriál, Futbal, Stretnutie veteránov, Posedenie s dôchodcami, Mikuláš)
 8. Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov starostu obce, kontrolóra obce
 9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021
 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január-jún 2022
 11. Zabezpečenie spolufinancovania projektu: Zvýšenie energet. účinnosti hospod.budovy
 12. Nájom potravín – dodatok k zmluve
 13. VZN MŠ poplatky za stravu - réžia
 14. VVAK – akcie spoločnosti
 15. Úroveň vytriedenia odpadu – podaná žiadosť o dotáciu Envirofond
 16. Rôzne

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zasadnutia, prosím vopred mi to oznámte. Ďakujem

V Novom Salaši,  dňa 22.2.2022

 Ing. Andrea Michalková

             starostka obce


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár