Kalendár zvozu odpadu

Natur-Pack

natur-pack

Oznámenie o začatí konania

 08.03.2017

Obec Nový Salaš, 044 17 okr. Košice – okolie

Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice-okolie

                          Číslo: 23/2017                                   V Novom Salaši, 8.3.2017

                          Vybavuje: JUDr. Hertnekiová

VEC:

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OpaK“ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ:Juraj Stolár, Gagarinovo námestie 10, Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks orech kráľovský, ktorý rastie na parcele KN-C č. 9, trvalý trávny porast  v k. ú. Nový Salaš, obce Nový Salaš. Výrub je požadovaný z dôvodu ohrozovania susednej stavby a budúcej výstavby rodinného domu.

Žiadosť doručená dňa: 27.2.2017

     V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OpaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( Hertnekiova.G@zoznam.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

                                                                                                Ing. Andrea Michalková

                                                                                                         starostka

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár