Kalendár zvozu odpadu

Materská škola

telefónne číslo: 055/7291181

Zápis detí do MŠ 2022/2023

 08.04.2022

        Materská škola Nový Salaš, Nový Salaš 83,04417

     Prijímanie detí do materskej školy

 OZNAM

Riaditeľka Materskej školy v Novom Salaši oznamuje rodičom, že v zmysle Zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa  v dňoch     

                                                               23.5. a 24.5.2022  od  15.30 do 18.00 hod.

                     

                                                                                                    uskutoční

                

 ZÁPIS DETÍ DO MŠ V NOVOM SALAŠI, NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023.

               

V prípade vyššieho počtu záujemcov o umiestnenie dieťaťa do MŠ, ako je kapacita školy, sa bude  pri rozhodnutí o prijatie prihliadať na tieto kritéria:

KRITÉRIA PRIJÍMANIA:

Prednostne sa zo zákona prijímajú deti:

 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t.j. ktoré do 31. augusta 2022 dovŕšia päť rokov veku
 • na predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania - ak dieťa nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2022 môže byť výnimočne prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ. Na predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania môže byť dieťa prijaté na základe žiadosti zákonného zástupcu s predložením súhlasného vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ostatné podmienky prijímania detí:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní deti:

 • ktoré dovŕšili tretí rok veku do 31. augusta 2022 (deti sa prijímajú na základe postupnosti od najstaršieho po najmladšie dieťa)
 •  deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Nový Salaš

Deti po dovŕšení 2. roku veku môžu byť prijaté len vtedy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky – upevnené stravovacie návyky, základné hygienické návyky u dieťaťa a ak je voľná kapacita v MŠ.

- Riaditeľ MŠ rozhodne o prijatí najneskôr do 15. júna 2022

- Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.

NA ZÁPIS SI PRINESTE:

 • Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (je k dispozícii na internetovej stránke OÚ a MŠ, aj priamo v MŠ), v nej je potrebné pravdivo vyplniť všetky údaje. Neúplne vyplnené žiadosti nebudú akceptované. Za správnosť a pravdivosť údajov zodpovedá zákonný zástupca, ktorý žiadosť podáva. V prípade poskytnutia nepravdivých údajov môže byť dieťa z materskej školy počas adaptačného pobytu kedykoľvek vylúčené. 
 • V žiadosti je dôležité vyplniť všetky údaje a podpísať oboma zákonnými zástupcami
 • Lekárom potvrdenú zdravotnú spôsobilosť a údaj o povinnom očkovaní
 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, potrebné je predložiť k žiadosti vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

KDE ZÍSKAŤ  ŽIADOSŤ  -  AKO  ODOVZDAŤ   ŽIADOSŤ:

 • Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v MŠ, na OÚ, alebo stiahnuť zo stránky obce
 • Osobne v budove MŠ pri zápise 23.5. a 24.5.2022  od  15.30 do 18.00 hod.
 • Poštou na adresu: Materská škola Nový Salaš, Nový Salaš 83, 044 17

  

Podpisy oboch zákonných zástupcov:

Podľa § 144 a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

- jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,

- ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu)

- jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať) 

- vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením 

 -Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy  

ROZHODNUTIA O PRIJATÍ- NEPRIJATÍ:

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ odošle riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 15. 06. 2022.

Podľa § 144a školského zákona v znení účinnom od 1. januára 2022 sa rozhodnutia o prijatí

alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa.

 • Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľke materskej školy   
 • Ak je na žiadosti uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľka materskej školy nie je povinná druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie ňou vydané sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.
 • Ak rodič nemá elektronickú schránku aktivovanú rozhodnutie obdrží poštou.

Deti ktoré už MŠ navštevujú, zapisovať nie je potrebné, automaticky pokračujú v predprimárnom vzdelávaní v našej MŠ.

                     Xénia Tomková

                     Riaditeľka MŠ


Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár