Kalendár zvozu odpadu

Natur-Pack

natur-pack

Materská škola

telefónne číslo: 055/7291181

Žiadosť o prijatie / tlačivo na OU, resp. na stránke tlačivá, formuláre

 13.04.2023

Žiadosť o PRIJATIE  DIEŤAŤA NA predprimárne vzdelávanie     

                      materskÁ školA  NOVÝ  SALAŠ 83, 044 17 Slanec

Meno a priezvisko dieťaťa: ..................................................................., dátum narodenia ..................................,

rodné číslo ........................................, miesto narodenia ......................................, národnosť .....................................,

adresa trvalého pobyt ...................................................................................................................................................,

 štátne občianstvo ....................................................     Týmto  žiadam  o  prijatie  môjho dieťaťa  do  materskej  školy:     

  1. na celodenný pobyt,   b) na poldenný pobyt.    Dátum záväzného nástup  do materskej školy ........................ v školskom roku .......................... .

Informácie o zákonných zástupcoch dieťaťa / rodičoch

OTEC

Titul, meno a priezvisko:

.................................................................................

Adresa trvalého pobytu:

.................................................................................

Telefónny kontakt:

.................................................................................

e-mail:

.................................................................................

MATKA

Titul, meno a priezvisko:

...................................................................................

Adresa trvalého pobytu:

...................................................................................

Telefónny kontakt:

...................................................................................

e-mail:

...................................................................................

Adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu:

Svojim podpisom prehlasujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a úplné, a že som nezamlčal/a žiadne závažné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť prijatie resp. pobyt a dochádzku dieťaťa do materskej školy. Zároveň sa zaväzujem, pravidelne mesačne platiť príspevok za pobyt dieťaťa a v materskej škole, určený na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z a poplatok za stravu. Svojim podpisom prehlasujem, že som bol/a oboznámený/á s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorý je zverejnený  na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa. 

................................................                   .......................................................................              .......................................................

    Dátum                                        Meno a priezvisko ZZ – otca                       Podpis zákonného zástupcu

...............................................                    .......................................................................                .....................................................

    Dátum                                       Meno a priezvisko ZZ – matky                     Podpis zákonného zástupcu

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve (v prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie):

Dieťa je telesne a duševne zdravé  ÁNO  -  NIE  Je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve  ÁNO  -  NIE

Absolvovalo všetky povinné očkovania  ÁNO  - NIE  Iné skutočnosti: .............................................................  

Dátum vydania potvrdenia:  .............................                                           ........................................................

                                                                                                                   pečiatka  a podpis lekára

     Žiadosť evidovaná dňa: ...............................    pod číslom: .......................  prevzala: .......................................

Vyhlásenie zákonného zástupcu

  1. Vyhlasujem, že svoje dieťaťa po príchode do materskej školy osobne odovzdám službukonajúcemu pedagogickému zamestnancovi a po ukončení výchovno-vzdelávacej činnosti ho preberie zákonný zástupca alebo iná poverená osoba a to na základe môjho písomného splnomocnenia.

  1. V prípade ochorenia dieťaťa, výskytu choroby v rodine alebo v najbližšom okolí, bezodkladne oznámim(e) túto skutočnosť riaditeľovi (triednemu učiteľovi) materskej školy. Ďalej sa zaväzujem(e), že oznámim(e) aj každé očkovanie dieťaťa a ochorenie dieťaťa prenosnou chorobou.

  1. Beriem(e) na vedomie, že na základe opakovaného porušovania školského poriadku školy zákonnými zástupcami dieťaťa, môže riaditeľ školy rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do školy.

  1. Súčasne sa zaväzujem(e), že budem(e) pravidelne mesačne a v termíne platiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zmysle § 28 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so VZN obce Nový Salaš.

  1. Zároveň dávam(e) súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a jeho zákonných zástupcov pre potreby školy v zmysle  § 11 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  1. Čestne vyhlasujeme, že dieťa nie je prihlásené v inej materskej škole.

................................................                   .......................................................................              .......................................................

    Dátum                                              Meno a priezvisko ZZ                                 Podpis zákonného zástupcu

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár