Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

 28.02.2019

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 13  ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

dňa 6.3.2019 (streda) o 18,30 hod. (po kostole)

v zasadačke obecného úradu

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 3. Kontrola predchádzajúceho uznesenia
 4. Určenie overovateľov zápisnice
 5. Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov starostu obce, kontrolóra obce
 6. Plán Akcií na rok 2019 / Deň Slanského Mikroregiónu
 7. Jarná brigáda 16.3.2019
 8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018
 9. Zaradenie MŠ v obci Nový Salaš do siete škôl a školských zariadení/stav realizácie stav.úprav
 10. VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
 11. Prevádzkový poriadok MŠ Nový Salaš
 12. Školský vzdelávací program MŠ Nový Salaš
 13. VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Nový Salaš
 14. VZN o volebnej kampani
 15. Úroveň vytriedenia odpadu v obci za rok 2018
 16. Poverenie na spracúvania osobných údajov oprávnenej osoby a poučenie poslanca obecného zastupiteľstva o ochrane osobných údajov
 17. Dotačný program Podpora rozvoja športu na rok 2019
 18. Žiadosť o výstavbu RD - parcela č. 232/5 v k.ú. Nový Salaš, Habovčíkova Jana
 19. Rôzne (projekt v zmysle akčného plánu NRO)

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zasadnutia, prosím vopred mi to oznámte. Ďakujem

V Novom Salaši,  28.2.2019

 Ing. Andrea Michalková

             starostka obce


1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár