Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

 20.11.2019

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 13  ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

dňa 27.11.2019 (streda) o 18,30 hod.

v zasadačke obecného úradu

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:

  1. Otvorenie
  2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  3. Kontrola predchádzajúceho uznesenia
  4. Určenie overovateľov zápisnice
  5. Voľba hlavného kontrolóra obce
  6. Návrh rozpočtu na rok 2020
  7. Návrh - VZN o miestnych daniach
  8. Návrh - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady
  9. Rôzne

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zasadnutia, prosím vopred mi to oznámte. Ďakujem

V Novom Salaši,  20.11.2019

 Ing. Andrea Michalková

             starostka obce


1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár