Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Informácia o strategickom dokumente

 07.02.2020

Obec Nový Salaš

Obecný úrad č. 75, 044 17 Slanec, okr. Košice – okolie

INFORMÁCIA

o

o strategickom dokumente

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

           

            Obec Nový Salaš ako dotknutá obec podľa §11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vyzvaná Okresným úradom Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie na zverejnenie Oznámenia formou informácie.

Návrh strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho krajaje zverejnený na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja: https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/oznamenie-dokumente.html a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja spolu so správou o hodnotení strategického dokumentu.

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní.

V uvedenom období možno do Záverečného stanoviska nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe.

         .......................................................

v.z. Ing. Andrea Michalková

starostka obce

V Novom Salaši, 7.2.2020                                                            Zvesené dňa:...........................


1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár