Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

 11.02.2020

Obec Nový Salaš

Obecný úrad č. 75, 044 17 Slanec, okr. Košice - okolie

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 13  ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

dňa 19.2.2020 (streda) o 18,00 hod.

v zasadačke obecného úradu

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 3. Kontrola predchádzajúceho uznesenia
 4. Určenie overovateľov zápisnice
 5. Plán akcií na rok 2020
 6. Žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstvo financií
 7. Dotácia obce na CVČ mimo územia obce – stanovenie výšky pre rok 2020
 8. MAS Hornád-Slanské vrchy – projekt Rekonštrukcia chodníka
 9. Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov starostu obce, kontrolóra obce
 10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019
 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január-jún 2020
 12. Nájom potravín – dodatok k zmluve
 13. Prevádzkový poriadok pohrebiska
 14. Rôzne

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zasadnutia, prosím vopred mi to oznámte. Ďakujem

V Novom Salaši,  11.2.2020

 Ing. Andrea Michalková

             starostka obce


1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár