Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

 17.06.2020

Obec Nový Salaš

Obecný úrad č. 75, 044 17 Slanec, okr. Košice - okolie

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 13  ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

dňa 25.6.2020 (štvrtok) o 19,00 hod. (po kostole)

v zasadačke obce Nový Salaš

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 3. Kontrola predchádzajúceho uznesenia
 4. Určenie overovateľov zápisnice
 5. Záverečný účet obce k 31.12.2019, Stanovisko hlavného kontrolóra, Prevod na fond rezerv
 6. Členstvo v Klube akcionárov VVAK, a.s.
 7. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nový Salaš
 8. VZN o nájme pozemkov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Nový Salaš
 9. Nájom parcely KN E č. 2519
 10. Vodojem – rezervár – geometrický plán – zápis vecného bremena
 11. SHR Alexandra Pavlíková
 12. Rôzne

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zasadnutia, prosím vopred mi to oznámte. Ďakujem

V Novom Salaši,  17.6.2020

 Ing. Andrea Michalková

             starostka obce


1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár