Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky MŠ v Novom Salaši

 27.07.2020

Obec Nový Salaš

podľa ustanovení § 3 a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Nový Salaš č. 83

s predpokladaným nástupom od  1. septembra 2020

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

Uchádzač výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy musí podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch

 1. spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca (§ 10 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.) v kategórii učiteľ (§ 19 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z.) a podkategórii učiteľ materskej školy (§ 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z.), najmenej úplné stredné odborné vzdelanie (§ 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z.) a získal vyžadovaný stupeň vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe. (§ 12 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.),
 2. spĺňať podľa ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 30 ods. 1 alebo získal prvú atestáciu podľa § 90 ods. 1 písm. a) bod 1 až 3 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 3. spĺňať podľa ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. v nadväznosti na ustanovenie § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Iné kritériá a požiadavky:

 1. uchádzač musí spĺňať ďalšie  predpoklady na výkon pedagogickej činnosti (§ 9 ods. 1 písm. b) až písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z.), a to
  • bezúhonnosť (podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.),
  • zdravotná spôsobilosť (podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.),
  • ovládať štátny jazyk (podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.),
  • mať na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo predmetu náboženská výchova poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. (podľa § 9 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.),
 2. ovládať legislatívu vzťahujúcu sa na materskú školu.

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

- prihláška – žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- štruktúrovaný profesijný životopis,

- overené kópie dokladov o vzdelaní podľa ustanovenia § 14 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. a overené kópie dokladu o získaní prvej atestácie alebo získaní prvej atestáciej podľa ustanovení § 90 ods. 1 písm. a) bod 1 až 3 zákona č. 138/2019 Z. z.,

- potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,

- písomne spracovaná koncepcia rozvoja materskej školy,

- Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti. Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia podľa § 3 ods. 7 alebo ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v dokladoch, ktoré účastník predkladá do výberového konania.

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť v zalepenej obálke označenej:

 „Výberové konanie riaditeľ/ka Materskej školy– Neotvárať!

v termíne do 7.8.2020 do 1200 hod. na adresu:

Obec Nový Salaš

Obecný úrad č. 75

044 17 Slanec

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Novom Salaši, dňa 27.7.2020

 Ing. Andrea Michalková v.r.

  starostka obce Nový Salaš


1 2 3 4 5 6 7 8

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár