Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente

 02.10.2020

Obec Nový Salaš

Obecný úrad č. 75, 044 17 Slanec, okr. Košice – okolie

OZNÁMENIE

o

o strategickom dokumente

„Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“

           

            Obec Nový Salaš ako dotknutá obec podľa §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vyzvaná Okresným úradom Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie na zverejnenie Oznámenia formou informácie.

Dokument: „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené od 2.10.2020 do 16.10.2020 na úradnej tabuli obce a jej webovom sídle.  

V uvedenom období možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

                                               .......................................................

v.z. Ing. Andrea Michalková

starostka obce

V Novom Salaši, 2.10.2020                                                            Zvesené dňa:...........................


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár