Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 01.12.2020

Obec Nový Salaš

Obecný úrad č. 75, 044 17 Slanec, okr. Košice - okolie

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 13  ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

dňa 9.12.2020 (streda) o 18,00 hod.

v zasadačke obce Nový Salaš

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 3. Kontrola predchádzajúceho uznesenia
 4. Určenie overovateľov zápisnice
 5. Prenájom obecných parciel od 1.1.2021 – výber nájomcu
 6. Návratná finančná pomoc
 7. CVČ – dotácia pre rok 2021
 8. Návrh - VZN ohľadom činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
 9. Návrh - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady
 10. Návrh - VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach.
 11. Návrh rozpočtu na rok 2021
 12. Úprava rozpočtu pre rok 2020
 13. Správa o kontrolnej činnosti za 7-12/2020
 14. Zámer na predaj obecného majetku - NIVA
 15. Rôzne (elektronizácia MŠ, COVID, podané projekty)

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zasadnutia, prosím vopred mi to oznámte. Ďakujem

V Novom Salaši,  1.12.2020

 Ing. Andrea Michalková

             starostka obce


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár