Kalendár zvozu odpadu

Natur-Pack

natur-pack

Správne poplatky

Správcovia dane môžu vyrubovať miestne dane kedykoľvek v priebehu roka. Obec ako správca dane vyrubí daň platobným výmerom a vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.


Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú:

– daň z nehnuteľností (§ 4 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň za psa (§ 22 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň za užívanie verejného priestranstva (§ 30 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň za ubytovanie (§ 37 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň za predajné automaty (§ 44 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň za nevýherné hracie prístroje (§ 52 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (§ 60 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň za jadrové zariadenie (§ 67 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň z motorových vozidiel, ktorú môže zaviesť vyšší územný celok (§ 84 zákona č. 582/2004 Z. z.).

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (§ 77 zákona č. 582/2004 Z. z.) obec musí zaviesť.

Cenník cintorínskych služieb a poplatkov

1.     Nájomné za hrobové miesto na dobu 10 rokov:

a)  hrob                                                       34,00 €

b) obnova po 10 rokoch                              34,00 €

c) dvojhrobka – vedľa seba                     67,00 €

d) obnova po 10 rokoch                              67,00 €

e) dvojhrobka/trojhrobka – nad sebou   34,00 €

f) obnova po 10 rokoch                               34,00 €

g) urnový hrob                                           34,00 €

h) obnova po 10 rokoch                              34,00 €

h) urna uložená v hrobe                           10,00 €

f) obnova po 10 rokoch                               10,00 €

2.     Kopanie hrobu pre uloženie rakvy do zeme, vrátane následného zasypania, prvotné úpravy, odvoz prebytočnej zeminy                                                                                                                                     150,00 €                             

3.     Kopanie hrobu pre hrobku vrátane odvozu zeminy (dvojhrobka)                   200,00 €                            

4.     Výkop hrobu pre dieťa mladšie ako 10 rokov                                                 100,00 €                           

5.     Príplatok za výkop hrobu v zamrznutej zemine (v zimnom období)                10,00 €                           

6.  Zabezpečenie obradnej siene na pohrebný obrad                                                    10,00 €                        

7.  Prechodné uloženie zosnulého v chladiacom zariadení za každý aj

     začatý deň

-       pre zosnulého s trvalým pobytom v Nový Salaš                               7,00 €                        

-     pre zosnulého s trvalým pobytom mimo obce Nový Salaš             10,00 €                       

8.  Výkop spojený s exhumáciou                                                          332,00 €                                               

                                                                                                        

Na tomto cenníku cintorínskych služieb a poplatkov sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Nový Salaš dňa: 14.12.2017 Uznesením č. 19/2017.

POPLATKY ostatné

Poplatky schválené obecným zastupiteľstvom dňa:  10.12.2021, Uznesenie č. 29/2021

Výpožičky priestorov:                                 výška poplatku:

KD –sála do 3 hod.                                               25,00 €

Zasadačka -//-                                                        10,00 €

Kuchyňa                                                                15,00 €

KD – sála nad 3 hod.                                             50,00 €

Zasadačka -//-                                                        20,00 €

Kuchyňa -//-                                                           25,00 €

       

Účtuje sa spotrebovaná el. energia.

     

Podmienkou výpožičky je uzatvorenie dohody o prenájme, viď príloha.

Upratovanie a umytie použitých priestorov:

KD-sála                                                                      25,00 €

Zasadačka                                                                  15,00 €

Kuchyňa                                                                    15,00 €

Výpožička nábytku – riadu:

Stôl mimo priest. OcU                                                0,50 €

Stolička -//-                                                                0,50 €

Za každý kus riadu                                                     0,10 €

Váza vysoká na stopke (12,- €)                                  2,00 €

Váza nízka na stopke (4,- €)                                       1,00 €                               

Váza nízka bez stopky (1,- €)                                     0,50 €          

Teplý pult                                                                   10,00 €  

Horáková pasta 0,2 l                                                     2,00 €   

Obrusy                                                                                      0,10 €                               

Rozbité a chýbajúce riady a nábytok uhradiť v plnej výške podľa platného cenníka (nenahradzovať podobnými).

Kopírovacie služby:

                                                            Čiernobiele:             Farebné:

-jednostranné A 4                                          0,10 €              0,20

-obojstranné   A 4                                          0,13 €              0,25

Výpožička hasičského rebríka:                   5,00 € 

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár