SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

História

Andrej Novák: 

Pieseň rodného kraja.

Pod konármi stromov dedinočka skvúca,

v stofarebnej kráse usínaš deň čo deň,

ty si mojim svetom, láska nehasnúca,

tvoj obraz detstva môjho vinie sa jak sen.

 

Chorál letnej piesne večer na valale

i po rokoch vo mne zavše ožíva,

aj dumka ťahavá, na rozlúčku milej,

v Dobráku, v Šipšíru jak zvon sa ozýva.

 

Či možno vyčariť kvapky rannej rosy,

v ktorej slnko kúpe farebný vlas dúhy,

vtáči spev a cengot šuhajovej kosy,

akordy budíčka pastierovej trúby?

 

Tak sladké  boli pre mňa piesne tvoje,

keď dedinka malá, domček a ja v ňom

a z malých okien žiaria očiek roje

veselou vravou, piesňou jásal biely dom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1330 pod názvom Rumantheleke. Bol to majetok vlašského grófa. V roku 1307 sa spomína osada Krvavé Kúty, ktorá bola Tátarmi zničená. Obyvateľstvo tejto osady sa vtiahlo hlbšie do lesov k Starému jarku, teraz pole Mláky a Mlynica. Neskôr bola aj táto osada vypálená, pravdepodobne Turkami, osadníci sa presťahovali do doliny k potoku. Terajšia obec Nový Salaš mala predtým názov Vysalaš. Je pravdepodobné, že obec mohla v roku 1553 patriť pod panstvo Fuzerovského hradu. Z dejín Slanského hradu vyplýva, že obec Vysalaš Forgáchovci pričlenili k ich panstvu až v roku 1773. V období Rákocziho a krutých kuruckých odbojov bola obec spustošená a vypálená.

V obci sa nachádza rímsko-katolícky kostol "Nanebovstúpenia Pána"

V roku 1914 sa začal v obci stavať rímsko-katolícky kostol. Po vypuknutí 1. sv. vojny bola práca prerušená, nebolo dosť chlapov, narukovali do armády a tak sa kostol dokončil až v roku 1936.

Kultúrny dom v obci

sa začal stavať v akcii Z-et.

Dom smútku (dom nádeje)

začiatok stavby podľa stavebného denníka : 17.9.2007

vysviacka domu smútku : 24.7.2010 (sobota)

V septembri 2007 sa začala výstavba "Domu smútku" v obci. Najväčšiu zásluhu na tom má starosta obce Nový Salaš p. Milan Hudák, ktorý prácu organizoval a na nej sa denne podieľal spolu s  neb. Imrichom Urbanom , neb. Jozefom Štullerom, neb. Lukáčom Timkom, Jánom Dalekorejom st., Kopčom, Tomkom a ďalšími občanmi, ktorí sa na výstavbe podieľali, poskytli vecný či finančný dar. Dňa 13.05.2010 bola stavba úspešne skolaudovaná a 24.07.2010 v sobotu posvätená.

Z listu starostu obce pána Milana Hudáka

V sobotu bol naším duchovným správcom posvietený dom smútku v našej obci, za prítomnosti väčšiny z Vás a našich hostí a dobrodincov. Na uvedenej slávnosti sme sa chceli poďakovať, naším rodinám, jednotlivcom, spoločenstvám a dobrodincom, všetkým, ktorí nám dopomohli k realizácií tohto domu smútku, alebo domu nádeje.

Aj dnes touto cestou chceme zviditeľniť tých, ktorí nám priali a ktorí sa o to pričinili.
Veľká vďaka tým, ktorí na úkor svojím rodinám a posmechu jednotlivcov sa zúčastňovali prác od vymerania až po kolaudáciu a odpracovali tu 4 795 hodín. O tom, že sa tam pracovalo svedčí o tom krásne dielo.

Sú to : neb. Urban Imrich, neb. Štuller Jozef, p. Hudák Milan, Timko Lukáš, Dalekorej Ján st. Dalekorej Ján ml., Dalekorej Peter, Kopčo Jozef, Tomko Miroslav, Hriš Igor, Tomko Vincent, Tomko František, Tomko Jozef, Ivaňák Andrej, Tomko Stanislav, Kallai Martin, Tomko Peter, Peter Viglasky, Beluš Juraj a ďalší občania, ktorí jednorazové vypomohli pri vykládke ap.
Ďakujeme za značné finančné dary rodinám a jednotlivcom, spoločenstvám: rod. Ing. Tomka Jána, Ružencové spoločenstvo, Urban Imrich, Hriš Igor, Hudák Milan, Tkačik František, Urban Tibor, Tomková Pavlina, Presuľová Alžbeta, Tomko Peter, Hradická Ľudmila, Ing. Michalková Andrea, Štuller Ján,, Kacinová Mária, Kacin Štefan, Tomková Terézia, neb. Štullerová Mária, Tomko Vincent, neb. Štullerová Helena, Jacko Ján, Škrak František, Kopčová Regina, Vavrek Ján, Roliková Helena, Adamová Helena, Lukáš Timko, Ing. Peter Štuller, rodina Škapincová. Tu pre výstavbu a zariadenie domu smútku bolo darovaná čiastka 5 530,96 € tj. 166 627,70 Sk.


Je mojou povinnosťou taktiež vyzdvihnúť týchto občanov a ich rozhodnutia poskytnutia a zabezpečenia rôzneho a veľmi dôležitého stavebného materiálu, elektrického a vodárenského materiálu, občerstvenia, poskytnutia mechanizmov, dopravných prostriedkov. Sú to rodiny a jednotlivci: p. Ružička Štefan, Hriš Igor, Hudák Milan, Timko Lukáš, Petrus Bartolomej, Perún Marian, Tomko Peter, Tomko Jozef, Tomko František, Ing. Tomko Ján, Urban Imrich, Tomko Miroslav ml., Urban Ján, Kacinová Mária, Ivaňák Andrej, JUDr. Škapinec Ján, firma EKOLIFE, Rimko Slavomír, Tibor Urban, neb. Štullerová Helena. Celková hodnota finančných a vecných darov je 5 840,21 € tj. 175 942,17 Sk. 


Rozpočet stavby bol 49 790,88 € t.j. 1, 500 000,- Sk. Z vybavení sme to zrealizovali za 46 007,075 € t.j. 1 386 009,10 Sk. Oproti uvažovanému rozpočtu sme lacnejší o 3 783,805 € t.j. 113,990,91,- Sk.
Hodnota domu smútku 46 007,075 € (s vybavením)
Vecný dar - 309,25 €
Výdaj - 32 828,59 €
Iné dary - 4 764,84 €
Hodnota práce – 8 104,395 €

Vážení občania v mene OZ i v mene svojom Vám hore menovaným čo najsrdečnejšie ďakujeme, týmto vyslovujeme Vám vrelú vďaku, bolo nám cťou s Vami spolupracovať. Bez vašej pomoci a darov by sme uvedený objekt nemali a ak tak za väčšiu cenu a nutnej zadlženosti.
Uvedené hodnotenie s celkovou hodnotu domu smútku, finančných i vecných darov je vyvesené na obecnej tabuli, obecnej mail stránke. Každý darca je oboznámený, ako s uvedeným darom bolo nakladané a ako bolo zúčtované.
Tí, ktorí na stavbe odpracovali najviac, tí, ktorí poskytli finančný, alebo vecný dar, boli pozvaní OZ na slávnostný obed a občerstvenie.