SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Komisie OZ

KOMISIA FINANČNÁ, SPRÁVY OBECNÉHO MAJETKU A ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA

predseda: Marianna Hiblár-Perunová

členovia: Mgr. Barbara Herteľová, Sarah Kallaiová, Štefan Ružička, Martin Herteľ

hlavné úlohy komisie :

 • prerokováva východiská rozpočtu obce na príslušné plánovacie obdobie a rozpočtový rok s odporúčaním záverov pre obecné zastupiteľstvo
 • podieľa sa na príprave vybraných častí záverečného účtu obce, pripravuje svoje odporúčania pre zastupiteľstvo najmä pre oblasť záväzkov, pohľadávok a ich vymáhania resp. odpustenia, použitie prostriedkov prebytku rozpočtového hospodárenia obce
 • prerokováva výsledky inventarizácie majetku obce s odporúčaniami na nakladanie s majetkom, ktorý sa stal prebytočným, nepoužiteľným alebo nefunkčným a návrhy predkladá obecnému zastupiteľstvu.
 • pred prípadným prijatím úveru obcou posudzuje alternatívy a možnosti získania návratných zdrojov financovania s odporúčaním východísk pre obecné zastupiteľstvo
 • zaujíma odborné stanoviská k návrhom a analýzam obecného úradu v súvislosti s prípravou VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad ako aj ďalších súvisiacich VZN
 • podieľa sa na príprave interných zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s tým súvisiacich smerníc
 • vyjadruje sa ku každej zmluve v súvislosti s odpredajom, prenájmom resp. správou obecného majetku pred prerokovaním zmluvy v obecnom zastupiteľstve.
 • v súlade s plánom kontrolnej činnosti predseda komisie odporúča svojich členov ako prizvaných ku kontrole vykonávanej hlavným kontrolórom obce
 • podieľa sa na príprave právnych noriem a predpisov obce


KOMISIA PRIESTUPKOV, VEREJNÉHO PORIADKU A DOPRAVNEJ PREVENCIE

predseda: Martin Herteľ

členovia:  Mgr. Barbara Herteľová, Marianna Hiblár-Perunová, Sarah Kallaiová, Štefan Ružička

hlavné úlohy komisie :

 • je nápomocná a spolupracuje pri monitorovaní dodržiavania ustanovení VZN obce o dodržiavaní verejného poriadku v obci
 • zúčastňuje sa preventívnych a kontrolných akcií organizovaných políciou
 • svojimi podnetmi prispieva informáciám polície o stave na úseku verejného poriadku v obci
 • overuje stav a prerokováva sťažnosti občanov na úseku porušovania občianskeho spolunažívania a porušovania verejného poriadku na základe postúpenia sťažnosti starostom obce

Sekcia dopravná

 • monitoruje situáciu a stav miestnych komunikácií, odporúča postupnosť opravy miestnych komunikácií podľa ich stavu po zime, s dôrazom na odstránenie resp. opravu výtlkov
 • podieľa sa na spracovávaní plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií s postupnosťou ich zaraďovania do ročných rozpočtov obce
 • vyjadruje sa k návrhom na zmenu resp. doplnenie dopravného značenia miestnych komunikácií, k umiestneniu technických zariadení na spomalenie resp. meranie rýchlosti, navrhuje dopravná značenie novozriadených úsekov miestnych komunikácií
 • posudzuje plán údržby miestnych komunikácií, hodnotí stav priekop, odvodňovacích kanálov, stav a vykášanie trávy popri miestnych komunikáciách
 • monitoruje stav verejného osvetlenia v obci a o svojich zisteniach informuje obecný úrad. Predseda komisie overuje stav odstránenia porúch a zistených nedostatkov


KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

predseda: Štefan Ružička

členovia: Mgr. Barbara Herteľová, Marianna Hiblár-Perunová, Sarah Kallaiová, Martin Herteľ

hlavné úlohy komisie :

 • vyjadruje sa k návrhom zásad ochrany a tvorby ŽP v obci a podieľa sa na kontrole ich dodržiavania, zasadzuje sa za informovanosť verejnosti
 • posudzuje z hľadiska obce koncepcie rozvoja z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja jednotlivých oblastí života obce a zosúlaďuje potreby ochrany prírodných zdrojov s potrebami ekonomického rozvoja výstavby a vytvárania športovo-rekreačných areálov
 • navrhuje opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov obyvateľov obce
 • prešetruje čierne skládky v obci a jej okolí
 • podieľa sa na kontrole činností organizácií zriadených miestnym zastupiteľstvom z hľadiska ochrany a tvorby ŽP
 • posudzuje spracovanie koncepcie ochrany ŽP a prírody na území obce a sleduje jej realizáciu
 • sleduje priemyselnú a poľnohospodársku výrobu na území obce z hľadiska jej súladu s ekologickými záujmami, prípadne požiadavkami
 • vyjadruje sa k investičným zámerom v obci


KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ FUNKCIONÁROV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

predseda: Sarah Kallaiová

členovia: Mgr. Barbara Herteľová, Marianna Hiblár-Perunová, Štefan Ružička, Martin Herteľ

hlavné úlohy komisie :

 • prijíma písomné oznámenia v rozsahu Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva
 • v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenie 
 • podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa Zákona NR SR č. 511/1992 Z.z. o správe daní a poplatkov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení 
 • sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným v Zákone NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám rešpektujúc limity ustanovené Ústavným zákonom č. 357/2004 Z.z podľa čl.7 ods.7 až 9 
 • predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu


KOMISIA KULTÚRY, ŠPORTU A MLÁDEŽE

predseda: Mgr. Barbara Herteľová,

členovia: Marianna Hiblár-Perunová, Sarah Kallaiová, Štefan Ružička, Martin Herteľ

hlavné úlohy komisie :

 • organizuje kultúrno- spoločenský život v obci v rámci plánu kultúrnych podujatí pre príslušný rozpočtový rok
 • navrhuje obecnému zastupiteľstvu akcie a požiadavky na finančné zabezpečenie kultúrnych podujatí vrátane poverenia zodpovedného organizátora podujatia
 • dbá na organizovanie kultúrnych akcií a podujatí umožňujúcich kultúrne vyžitie pre všetky vekové a hodnotovo orientované skupiny obyvateľov
 • koordinuje činnosť záujmových a občianskych združení, spoločenských organizácií na zabezpečovaní kultúrno - spoločenských podujatí organizovaných v obci a podporovaných z rozpočtu obce
 • napomáha udržiavaniu tradícií a zvykov v obci, rozširuje počet podujatí pre príslušné vekové skupiny občanov
 • komisia je koordinátorom a tvorcom plánu telovýchovných a športových podujatí v obci v rámci kalendárneho roka
 • posudzuje a odporúča obecnému zastupiteľstvu odsúhlasenie žiadostí na dotácie z rozpočtu obce pre právnické subjekty v obci ktoré sú aktívne na úseku športu
 • predkladá návrhy na technické dobudovanie športových objektov v obci a odporúča obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce spôsob resp. potrebu zainteresovania sa obce do týchto projektov
 • je garantom zverejňovania dosiahnutých výsledkov na úseku telovýchovy a športu organizáciami a jednotlivcami na webovej stránke obce
 • aktívne napomáha efektívnemu využívaniu športových zariadení obci