SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Správne poplatky

Správcovia dane môžu vyrubovať miestne dane kedykoľvek v priebehu roka. Obec ako správca dane vyrubí daň platobným výmerom a vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú:

 • daň z nehnuteľností (§ 4 zákona č. 582/2004 Z. z.),
 • daň za psa (§ 22 zákona č. 582/2004 Z. z.),
 • daň za užívanie verejného priestranstva (§ 30 zákona č. 582/2004 Z. z.),
 • daň za ubytovanie (§ 37 zákona č. 582/2004 Z. z.),
 • daň za predajné automaty (§ 44 zákona č. 582/2004 Z. z.),
 • daň za nevýherné hracie prístroje (§ 52 zákona č. 582/2004 Z. z.),
 • daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (§ 60 zákona č. 582/2004 Z. z.),
 • daň za jadrové zariadenie (§ 67 zákona č. 582/2004 Z. z.),
 • daň z motorových vozidiel, ktorú môže zaviesť vyšší územný celok (§ 84 zákona č. 582/2004 Z. z.).

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (§ 77 zákona č. 582/2004 Z. z.) obec musí zaviesť.

Cenník cintorínskych služieb a poplatkov
1.     Nájomné za hrobové miesto na dobu 10 rokov:

 • a)  hrob  34,00 €
 • b) obnova po 10 rokoch  34,00 €
 • c) dvojhrobka – vedľa seba   67,00 €
 • d) obnova po 10 rokoch  67,00 €
 • e) dvojhrobka/trojhrobka – nad sebou   34,00 €
 • f) obnova po 10 rokoch    34,00 €
 • g) urnový hrob  34,00 €
 • h) obnova po 10 rokoch  34,00 €
 • h) urna uložená v hrobe 10,00 €
 • f) obnova po 10 rokoch  10,00 €

2.  Kopanie hrobu pre uloženie rakvy do zeme, vrátane následného zasypania, prvotné úpravy, odvoz prebytočnej zeminy 150,00 €                          

3.  Kopanie hrobu pre hrobku vrátane odvozu zeminy (dvojhrobka) 200,00 €                            

4.  Výkop hrobu pre dieťa mladšie ako 10 rokov 100,00 €                           

5.  Príplatok za výkop hrobu v zamrznutej zemine (v zimnom období) 10,00 €                           

6.  Zabezpečenie obradnej siene na pohrebný obrad 10,00 €                        

7.  Prechodné uloženie zosnulého v chladiacom zariadení za každý aj začatý deň

 • pre zosnulého s trvalým pobytom v Nový Salaš 7,00 €                        
 • pre zosnulého s trvalým pobytom mimo obce Nový Salaš 10,00 €                       

8.  Výkop spojený s exhumáciou 332,00 €                                               

                                                                                                        

Na tomto cenníku cintorínskych služieb a poplatkov sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Nový Salaš dňa: 14.12.2017 Uznesením č. 19/2017.


POPLATKY ostatné
Poplatky schválené obecným zastupiteľstvom dňa:  10.12.2021, Uznesenie č. 29/2021

Výpožičky priestorov: výška poplatku:
KD –sála do 3 hod.   25,00 €
Zasadačka -//-  10,00 €
Kuchyňa 15,00 €
KD – sála nad 3 hod. 50,00 €
Zasadačka -//-    20,00 €
Kuchyňa -//- 25,00 €

       

Účtuje sa spotrebovaná el. energia.  

Podmienkou výpožičky je uzatvorenie dohody o prenájme, viď príloha.

Upratovanie a umytie použitých priestorov:                  

KD-sála   25,00 €
Zasadačka 15,00 €
Kuchyňa 15,00 €
Stôl mimo priest. OcU 0,50 €
Stolička -//- 0,50 €
Za každý kus riadu   0,10 €
Váza vysoká na stopke (12,- €) 2,00 €
Váza nízka na stopke (4,- €) 1,00 €
Váza nízka bez stopky (1,- €) 0,50 €
Teplý pult 10,00 €
Horáková pasta 0,2 l     2,00 €
Obrusy       0,10 €

          

Rozbité a chýbajúce riady a nábytok uhradiť v plnej výške podľa platného cenníka (nenahradzovať podobnými).

Kopírovacie služby:

  Čiernobiele:   Farebné:
jednostranné A4      0,10 €      0,20
obojstranné A4  0,13 €    0,25
Výpožička hasičského rebríka:  5,00 €