Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa do 1/2022

Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu BRO a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu BRKO

 20.12.2020

INFORMÁCIA

O KOMPOSTOVANÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU BRKO

a BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNEHO ODPADU BRO

Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a pre biologicky rozložiteľný odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.

V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku prikladáme prehlásenie, ktoré je potrebné:

  1. vyplniť, 
  2. podpísať (podpíše člen domácnosti, ktorý spravidla uhrádza poplatok za komunálny odpad),
  3. doručiť:

                        do schránky pri obecnom úrade, príp. podateľne na Obecnom úrade,

                                                           do 31.12.2020.

Tlačivo vyhlásenia je zverejnené aj na webovom sídle obce: www.novysalas.sk

Za súčinnosť vopred ďakujem                                 

______________________________

                                                                           v.r. Ing. Andrea Michalková, starosta obce


1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár