Kalendár zvozu odpadu

Natur-Pack

natur-pack

Úradná tabuľa do 1/2022

Zámer predaja prebytočného majetku

 09.12.2020

Zámer predaja prebytočného majetku

zámer predaja prebytočného obecného majetku – Automobil VAZ-21214 NIVA z dôvodu jeho nefunkčnosti, spôsobom priameho predaja v súlade s § 9a ods. 1 písm. c/ zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obce v znení neskorších predpisov.

Predmet predaja:

Osobné motorové vozidlo VAZ 21214 

Typ: LADA NIVA 212140

Farba: biela

Motor: benzín

Výrobné číslo motora: XTA212140X1385059

Rok výroby: 1998

Iné: bez STK, EK, nepojazdné

Podmienky predaja:

-          Vozidlo sa odpredá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu trhovú cenu

Doručovanie ponúk:

Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 28.2.2021 do 10:00 hod. na adresu Obec Nový Salaš, Obecný úrad č. 75, 044 17 v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka na predaj – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa.

Vyhodnotenie sa uskutoční na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky.

Bližšie informácie ohľadom ponuky budú poskytnuté záujemcom osobne na obecnom úrade v Novom Salaši, na tel. čísle 055/6968180, e-mail: obecnovysalas@gmail.com.

Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk budú vylúčené z procesu hodnotenia.

Obec Nový Salaš si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Miesto zverejnenia:

-        úradná tabuľa

-        webová stránka obce

V Novom Salaši dňa 9.12.2020       

 Ing. Andrea Michalková v.r.

                                                                                                                                          starostka obce
1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár