Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa do 1/2022

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

 30.07.2021

Obec Nový Salaš

Obecný úrad č. 75, 044 17 Slanec, okr. Košice - okolie

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 13  ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

dňa 13.8.2021 (piatok) o 19,00 hod.

v zasadačke obecného úradu

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 3. Kontrola predchádzajúceho uznesenia
 4. Určenie overovateľov zápisnice
 5. VZN o verejnom poriadku
 6. Schválená dotácia z Envirofondu: Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Nový Salaš
 7. Envirofond – prijatá dotácia za separovaný zber
 8. Výstavba RD – parcela č. 129 (mražnica)
 9. Zhrnutie a vyúčtovanie dní obce
 10. Stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2020 k záverečnému účtu
 11. Úprava rozpočtu
 12. Zlepšenie energetickej účinnosti verejnej budovy – verejné obstarávanie
 13. Program rozvoja obce Nový Salaš – doplnenie
 14. Rôzne

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zasadnutia, prosím vopred mi to oznámte. Ďakujem

V Novom Salaši,  30.7.2021

 Ing. Andrea Michalková

             starostka obce


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár