Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa do 1/2022

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky MŠ v Novom Salaši

 02.08.2021

OBEC Nový Salaš

v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie

riaditeľa/-ky  Materskej školy v Novom Salaši

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

    -    odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.                

1/2020 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných   zamestnancov,

-          najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

-          absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné kritériá a požiadavky:

   - znalosť príslušnej legislatívy,

   - komunikatívnosť,

   - riadiace a organizačné schopnosti,

   - osobné a morálne predpoklady,

   - zdravotná spôsobilosť na prácu,

   - spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

   - práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.).

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

   - prihláška do výberového konania,

   - profesijný životopis,

   - overené kópie dokladov o vzdelaní,

   - overená kópia dokladu o prvej atestácii alebo jej náhrady,

   - doklad o bezúhonnosti *,

   - potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,

   - písomne spracovaná koncepcia pre materskú  školu Nový Salaš,

   - doklad o zdravotnej spôsobilosti na  prácu vedúceho pedagogického zamestnanca

   - čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e)     a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   -  súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa

zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov. **


Prihlášky zasielajte v termíne do 16.8.2021  na adresu:

Obecný úrad Nový Salaš, 044 17 Nový Salaš 75

Obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ/ka MŠ“.

                            „ Neotvárať „

Nástup do funkcie: 1.9.2021

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania

uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude

termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Novom Salaši dňa 2.8.2021                         

                                                                                                           

                                                                                       …………………………………….

                                                                                                 Ing. Andrea Michalková

                                                                                                            starosta obce

*na účel preukázania bezúhonnosti podľa §3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je potrebné predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa §10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

** Znenie súhlasu: „Zaslaním svojho životopisu a ďalších sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné údaje poskytujem svoj súhlas k tomu, aby Obec Nový Salaš, so sídlom Nový Salaš 75, evidovala a spracovávala moje osobné údaje v rozsahu potrebnom pre spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , a to až do m
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár