Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa do 1/2022

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu učiteľ materskej školy

 02.07.2022

                         Obec Nový Salaš, 044 17 Nový Salaš 75

Vyhlásenie výberového konania  na pozíciu  učiteľ materskej školy

Podľa § 11a ods.1 zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z.o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach a vyhlasujeme výberové konanie:

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Nový Salaš 83

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ materskej školy

Podkategória: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady: - minimálne úplné stredoškolské vzdelanie príslušného  študijného odboru v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti v výberovým konaním:
- bezúhonnosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.,
- zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.,
- ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.,
- osobnostné požiadavky – flexibilita, samostatnosť, kooperatívnosť, komunikatívnosť,   

   ústretovosť, schopnosť spolupracovať

- umelecký talent,

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- doklady o ukončenom vzdelaní (overené kópie),
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- kópie o absolvovaní ďalšieho vzdelávania,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. (nie staršie ako 3 mesiace);

- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej „Výberové konanie učiteľka MŠ – neotvárať!“

 do  20.7.2022 na adresu:

Obec Nový Salaš

044 17  Nový Salaš 75


Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Na účely preukázania bezúhonnosti v zmysle § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov víťazný uchádzač je povinný predložiť údaje potrebné na vyžiadanie odpisu z registra trestov v zmysle § 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady  vopred  telefonicky, resp. elektronicky.

 Termín nástupu do pracovného pomeru je od 01.09.2022 (podľa požiadaviek môže byť aj skôr).

V Novom Salaši dňa 1.7.2022                                                

         v.r. Ing. Andrea Michalková

                                                                                                                      starostka obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár