Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa do 1/2022

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 17.11.2022

Obec Nový Salaš

Obecný úrad č. 75, 044 17 Slanec, okr. Košice - okolie

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 13  ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

dňa 25.11.2022 o 17,00 hod.  

v zasadačke obecného úradu

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení znovuzvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 piata veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 9. Oznámenie starostu o poverení poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu
 10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 11. Určenie platu starostu obce
 12. Diskusia
 13. Záver

V Novom Salaši,  dňa 17.11.2022

 Ing. Andrea Michalková

             starostka obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:30 - 15:30
Streda: 08:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár