Kalendár zvozu odpadu

Natur-Pack

natur-pack

Výročná členská schôdza DHZ

 30.03.2014

                                                           Vyhodnotenie činnosti za rok 2013     Ani sme sa nenazdali a znova uplynul rok od nášho posledného stretnutia. Sme o rok starší, skúsenejší. Opäť  sa stretávame na výročnej členskej schôdzi, aby sme ten predchádzajúci zhodnotili.


      Začneme súťažami našich mladých hasičov. Aj rok 2013 bol pre nich bohatý.  Piatym ročníkom pokračovala Liga mladých hasičov, pod patronátom Komisie mládeže pri OV DPO Košice - okolie.  Liga začala  23.3.2013 halovou súťažou v Čani, ktorú si už všetci obľúbili. Pre malý počet chlapcov nás v Čani reprezentovali dve päťčlenné družstvá dievčat. „A“ družstvo v zložení Barbara Herteľová, Laura Tomková, Simona Víglaská, Lea Kallaiová a Jaroslava Herteľová obsadilo pekné 4. miesto. Víťazom tejto súťaže sa stalo „B“ družstvo v zložení Bianka Štullerová, Martina Mikušiaková, Dominika Strišovská, Petra Bajusová, Zuzana Štovčíková.


      Do ligy sa patrí aj Okresné kolo hry Plameň, ktoré sa konalo 3.5.2013 v našom slanskom okrsku a to konkrétne v obci Ruskov. Súťaž bola na futbalovom ihrisku, takže družstvá mohli predvádzať špičkové výkony. Družstvá dievčat sa spojili a v duchu hesla, že v jednote je sila túto súťaž vyhrali. Na naše víťazstvo bola patrične hrdá aj naša starostka, ktorá si po ukončení súťaže s dievčatami vyskúšala požiarny útok s vodou, kde vôbec nedosiahli zlý čas. S dievčatami si pocit víťazstva vychutnával aj náš rodák vdp. Blažej Tomko, ktorý momentálne v Ruskove pôsobí. Určite sa mu v hlave premietli spomienky, keď v mladosti aj on reprezentoval našu obec na súťažiach. Po dlhšej odmlke sa nám konečne podarilo vyhrať okresné kolo Plameňa. Veľkú radosť z víťazstva som mal aj ja s okrskovým inštruktorom Ing. Jánom Tomkom. Túto súťaž navštívil aj viceprezident DPO SR pre mládež Anton Urdovič, ktorý bol s jej priebehom a úrovňou veľmi spokojný.

      Ďalšou súťažou, ktorá sa započítavala do Ligy mladých hasičov bol Kecerovský pohár, ktorý sa konal 13.7.2013 v Kecerovciach. Na súťaž cestovali opäť obidve družstvá dievčat.  „A“  družstvo v zložení Sára Kallaiová, Lea Kallaiová, Simona Víglaska, Barbara Herteľová, Laura Tomková získalo tretie miesto a „B“ družstvo v zložení Bianka Štullerová, Martina Mikušiaková, Dominika Strišovská, Petra Bajusová, Paula Bajusová obsadilo   4. miesto.            Vyvrcholením sezóny bol Jesenný zraz, ktorý sa konal 13.9.2013 v Štóse. Zároveň to bolo aj posledné kolo 5. ročníka ligy mladých hasičov. Naše dievčatá nesklamali. „A“ družstvo obsadilo  3. miesto a „B“ skončilo ôsme. Do tejto súťaže bol tradične zaradený aj pretek jednotlivca, ktorého sa z každého družstva zúčastnil jeden súťažiaci. Našimi zástupkyňami boli Bianka Štullerová a Barbara Herteľová, ktoré v kategórii dievčat skončili na 6. resp. 8. mieste. Už pred poslednou súťažou tohtoročnej ligy boli jasné víťazky v dievčenskej kategórii. Nebol to nik iní, ako naše dievčatá.  To sme im s Aďou Herteľovou samozrejme vopred  neprezradili. O to väčšia radosť bola pri odovzdávaní pohára pre víťazky. Prevziať si ho prišli kapitánky obidvoch našich družstiev. Ako predseda Ligy mladých hasičov som im ho s veľkou hrdosťou odovzdal. Dostal sa do tých správnych rúk. Takže 5. ročník ligy mladých hasičov bol náš. Patrične sme to oslávili na obecnom úrade aj s pani starostkou.


       17.8.2013 sme opäť usporiadali Memoriál Ing. Imricha Tomka, ktorý sa už po siedmykrát konal v našej obci.   Svojou účasťou nás opäť potešili aj naši priatelia z družobnej obce Sedlice.

Súťaže  sa zúčastnilo 5 družstiev chlapcov a 5 družstiev  dievčat.  U chlapcov zvíťazilo Slanské Nové Mesto, na 2. mieste bola Slanská Huta  a 3. miesto obsadil Slanec. Naše novo zložené družstvo skončilo na 5. mieste. V kategórii dievčat zvíťazil Slančík, pred Ruskovom a Novým Salašom.  

         S vystúpením družstiev našich dievčat,  môžeme vysloviť celkovú spokojnosť a týmto im chcem poďakovať za vzornú reprezentáciu našej obce, ako aj DHZ. Osobitné poďakovanie chcem vysloviť dievčatám z Košíc a Čižatíc, ktoré sa tiež nemalou mierou pričinili o naše úspechy v tomto roku.


          Súťaž dospelých, teda obvodné kolo previerok pripravenosti DHZ sa konalo 26.5.2013 v obci Nižná Myšľa. Zúčastnili sme sa s družstvom mužov a po dlhšej odmlke aj s družstvom žien, na čele s pani starostkou. Súťažilo sa tradične v požiarnom útoku a štafete. Muži obsadili 11. miesto a ženy skončili štvrté. Z účasti týchto družstiev na súťaži som ja osobne mal veľkú radosť. Ukázali, že stačí trocha chcieť a výsledok sa dostaví. Je to aj prísľub do budúcnosti, hlavne keď Ing. Ján Tomko dal na repasáciu PS-12 do Čiech a tá je v takom stave, že budeme konkurencie schopný ostatným družstvám okresu.


           24.8.2013  sme opäť po roku od vedenia slanského mikroregiónu dostali pozvánku tentoraz do obce Kalša, kde sa konal ich deň. My hasiči sme predviedli ukážky jednotlivých disciplín z našich súťaží. Naše dievčatá urobili ukážku zo štafety 5x50 m.

           27.10.2013 sme po piatich rokoch vykonali v našej obci preventívne protipožiarne kontroly. Mrzí ma len slabá účasť členov na tejto veľmi dôležitej činnosti. Kontrolu sme nakoniec vykonávali štyria. Že čert nespí sme sa presvedčili 26.11.2013, keď  na obed od komína na povale sa začal šíriť oheň a dym v rodinnom dome p. Igora Hriša. Nebyť rýchleho zásahu nášho člena Janka Urbana, ktorý za pomoci vedier s vodou oheň uhasil, všetko mohlo dopadnúť veľmi zle. A to bola táto časť domu firmou rekonštruovaná v lete.          

          V priebehu roka sme veľmi dobre spolupracovali s obecným úradom. Začalo to už 9.2.2013 desiatym hasičským plesom, ktorý mal veľmi dobrú kulisu, tradične bohatú tombolu, hojnú účasť. Referencie po jeho skončení boli nad očakávanie. Pokračovalo to brigádou v mesiaci apríl, kde sme sa v hojnom počte zišli pri čistení ochranného pásu okolo cesty do Slanca a maľovaní zvodidiel. V deň nášho memoriálu sme usporiadali  aj futbalový zápas ženatí- slobodní o pohár starostu obce. Po ročnej prestávke zvíťazili musím konštatovať s prehľadom slobodní.  Dievčatá z družstiev Plameňa celý rok pomáhali pani starostke pri organizovaní kultúrno – spoločenských akcií v našej obci.     

            Naši funkcionári sa pravidelne zúčastňovali IMZ a porád počnúc okrskom Slanec, cez okresný výbor DPO, až po Komisiu pre tlač a masmédia v Bratislave.

               Nezabúdame ani na zaraďovanie rozhodcov na jednotlivé súťaže, kde

sme  mali zastúpenie na halovej súťaži v Čani, na okresnom kole hry Plameň,  Jesennom zraze, Kecerovskom pohári, Obvodnom kole previerky DHZ v Nižnej Myšli, okresnom kole v Mokranciach, krajskom kole v Odoríne, ako  aj na Majstrovstvách SR DHZ a hasičského dorastu v Skalici.

Časopis Požiarnik odoberáme v počte 4 kusy na našu obec. Je to mesačník, kde  sa snažíme priniesť informácie aj z akcií konaných v našom regióne, aby pripomenuli našu činnosť. Pravidelní odberatelia mi dajú za pravdu, že to nie je zbytočne vyhodených 9 eur na rok, najmä ak sa v ňom píše aj o našej práci a výsledkoch.

          Na súťaže mladých hasičov sme išli objednaným autobusom spoločne s družstvami nášho okrsku, okrem Kecerovského pohár a okresného kola Plameň v Ruskove, kde sme využívali súkromné motorové vozidlá Mgr. Matúša Tomka, Adi Herteľovej a pani starostky, pričom pohonné hmoty preplácal O.Ú.  Na súťaž do Nižnej Myšle nám susedná Slanská Huta poskytla hasičskú Aviu aj s vodičom. Som im vďačný, že aj takýmto spôsobom prispievajú k našej činnosti
       Chcem poďakovať  aj  členom výboru DHZ, za ich prácu a aktivitu počas celého roka,   tak isto všetkým naším členom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli pri organizovaní súťaže v našej obci.
       Nesmiem zabudnúť, ani na ľudí, bez ktorých by výsledky našej práce neboli také ako sú. Sú to ľudia, ktorí sponzorskými darmi prispeli na našu činnosť a hlavne pomohli zorganizovať Memoriál Ing. Imricha Tomka. Je to p. Jozef Tomko a hlavne náš generálny sponzor Ing. Ján Tomko. V neposlednom rade chcem veľké poďakovanie vysloviť  starostke našej obce. p. Ing. Andrei Michalkovej, ktorá ihneď po nástupe do funkcie pochopila naše problémy a potreby. Je vidno, že pamätá na svoje začiatky v požiarnej ochrane. Poďakovať chcem za finančné prostriedky, ktoré každoročne poskytujú DHZ, ako aj spoluprácu v iných rovinách, či už  pri organizovaní športových podujatí, alebo zapožičanie miestnosti na dnešnú výročnú členskú schôdzu, ples, stavebné úpravy v hasičskej zbrojnici a pod.. Aj touto cestou ďakujeme.

       Verím, že s vedením obce a obecným zastupiteľstvom budeme aj naďalej spolupracovať na takej úrovni ako doteraz  a  naša činnosť v nasledujúcom období bude len napredovať.24.1.2014

Ing. Peter Štuller

predseda DHZ Nový Salaš

  Príspevok starostky obce

Ja by som chcela v prvom rade v mene svojom a v mene obecného zastupiteľstva, poďakovať nášmu DHZ za reprezentovanie obce v minulom roku. V prvom rade za činnosť našim funkcionárom. Pretože nie každý má v obci predsedu okrsku, predsedu kontrolnej a revíznej komisie, člena predsedníctva Okresného výboru DPO, člena komisie mládeže a člena republikovej komisie pre tlač a masmédia a nie jedného rozhodcu.

V druhom rade, ale nie menej významnom chcem poďakovať všetkým chlapcom, dievčatám a členom DHZ, ktorý sa zúčastňovali súťaží počas celého roka. Ďakujem za krásnu účasť na jarnej brigáde pri Dejči kde sa zúčastnilo viac ako 50 ľudí, za pomoc hlavne dievčatám a deťom pri brigáde na veľkom ihrisku počas leta. Tu sa odviedol kus roboty, či už pri farbení starej zastávky, lavíc, pneumatík, z ktorých sa spravili preliezky pre deti, pri úprave terénu, pri vyložení lomového kameňa pri vstupe na ihrisko. Poďakovanie za rady, aj fyzickú pomoc pri úprave ihriska patrí aj p. Jánovi Štullerovi a Jánovi Urbanovi. Ďakujem za reprezentovanie obce v rámci dní Slanského mikroregiónu, kde sme mali zastúpené naše družstvo, výrobu šperkov a maľovanie na tvár, za pomoc pri organizovaní Katarínskej zábavy, posedenia s dôchodcami a Mikuláša. Musím spomenúť aj ochotu a nezišstnú pomoc pri snahe obnoviť studničku na Dejči a zavedenie vody na veľkom ihrisku a to rodine p. Ing. Jána Tomka st. Jána Tomka ml., Matúša Tomka, Petra Tomka, Jána Urbana, Igora Hriša ml., Štefana Ružičku, Rolanda Terezkieviča.

Na tomto vidíme všetci, že dobrovoľné hasičstvo vždy bolo a aj je doslova prepletené s činnosťou tejto obce. Spravilo sa aj vďaka Vám minulého roku na tak maličkú dedinku, pomerne dosť. Veľké sú nielen činy, veľká bola a dúfam, že aj bude v tomto roku aj Vaša ochota, pracovať spoločne a pre jeden cieľ. Dôležité je držať spolu, pretože len spoločnými silami niečo spravíme. Môžeme mať perfektnú výzbroj, uniformy a dostatok peňazí. Toto nám však nikdy nezabezpečí súdržnosť, ochotu si jeden druhému pomôcť, stretnúť sa a prežiť spoločné chvíle. V dnešnej dobe je toto najcennejšie čo ľudia môžu mať, my to ešte máme, niektoré dediny už nie. Je našou povinnosťou si zachovať to, čo nám naši otcovia zanechali. Dobrovoľné hasičstvo má v našej obci pevný koreň, ja by som chcela poprosiť hlavne mládež a deti, aby minimálne zotrvali v ochote robiť niečo spoločne, stretávať sa. Dobrovoľné hasičstvo je tým najlepším dôvodom.

Teraz si prosím uctime minútkou ticha dlhoročného člena DHZ, pána Lukáča Timka, ktorý nás v minulom roku náhle opustil. Bol nielen pravým členom DHZ ale aj pravým Salaščanom.

·         Vynaložené finančné prostriedky  obce pre DHZ a opravu hasičskej zbrojnice v roku 2013

-            Odvodnenie hasičskej zbrojnice od detského ihriska aj od krčmy

-            Nová IPA na hasičskej zbrojnici

-            Zateplenie časti pod zasadačkou a malej zbrojnice, plánujeme zatepliť aj prvú časť

-            Odvodnenie malej zbrojnice, zamurovanie dverí

-            Nové vypínače, zásuvky v hasičskej zbrojnici

-            Oprava a zafarbenie dverí na hasičskej zbrojnici

Ing. Andrea Michalková

Starostka obce Nový Salaš

                                                           Vyhodnotenie činnosti za rok 2013     Ani sme sa nenazdali a znova uplynul rok od nášho posledného stretnutia. Sme o rok starší, skúsenejší. Opäť  sa stretávame na výročnej členskej schôdzi, aby sme ten predchádzajúci zhodnotili.


      Začneme súťažami našich mladých hasičov. Aj rok 2013 bol pre nich bohatý.  Piatym ročníkom pokračovala Liga mladých hasičov, pod patronátom Komisie mládeže pri OV DPO Košice - okolie.  Liga začala  23.3.2013 halovou súťažou v Čani, ktorú si už všetci obľúbili. Pre malý počet chlapcov nás v Čani reprezentovali dve päťčlenné družstvá dievčat. „A“ družstvo v zložení Barbara Herteľová, Laura Tomková, Simona Víglaská, Lea Kallaiová a Jaroslava Herteľová obsadilo pekné 4. miesto. Víťazom tejto súťaže sa stalo „B“ družstvo v zložení Bianka Štullerová, Martina Mikušiaková, Dominika Strišovská, Petra Bajusová, Zuzana Štovčíková.


      Do ligy sa patrí aj Okresné kolo hry Plameň, ktoré sa konalo 3.5.2013 v našom slanskom okrsku a to konkrétne v obci Ruskov. Súťaž bola na futbalovom ihrisku, takže družstvá mohli predvádzať špičkové výkony. Družstvá dievčat sa spojili a v duchu hesla, že v jednote je sila túto súťaž vyhrali. Na naše víťazstvo bola patrične hrdá aj naša starostka, ktorá si po ukončení súťaže s dievčatami vyskúšala požiarny útok s vodou, kde vôbec nedosiahli zlý čas. S dievčatami si pocit víťazstva vychutnával aj náš rodák vdp. Blažej Tomko, ktorý momentálne v Ruskove pôsobí. Určite sa mu v hlave premietli spomienky, keď v mladosti aj on reprezentoval našu obec na súťažiach. Po dlhšej odmlke sa nám konečne podarilo vyhrať okresné kolo Plameňa. Veľkú radosť z víťazstva som mal aj ja s okrskovým inštruktorom Ing. Jánom Tomkom. Túto súťaž navštívil aj viceprezident DPO SR pre mládež Anton Urdovič, ktorý bol s jej priebehom a úrovňou veľmi spokojný.

      Ďalšou súťažou, ktorá sa započítavala do Ligy mladých hasičov bol Kecerovský pohár, ktorý sa konal 13.7.2013 v Kecerovciach. Na súťaž cestovali opäť obidve družstvá dievčat.  „A“  družstvo v zložení Sára Kallaiová, Lea Kallaiová, Simona Víglaska, Barbara Herteľová, Laura Tomková získalo tretie miesto a „B“ družstvo v zložení Bianka Štullerová, Martina Mikušiaková, Dominika Strišovská, Petra Bajusová, Paula Bajusová obsadilo   4. miesto.            Vyvrcholením sezóny bol Jesenný zraz, ktorý sa konal 13.9.2013 v Štóse. Zároveň to bolo aj posledné kolo 5. ročníka ligy mladých hasičov. Naše dievčatá nesklamali. „A“ družstvo obsadilo  3. miesto a „B“ skončilo ôsme. Do tejto súťaže bol tradične zaradený aj pretek jednotlivca, ktorého sa z každého družstva zúčastnil jeden súťažiaci. Našimi zástupkyňami boli Bianka Štullerová a Barbara Herteľová, ktoré v kategórii dievčat skončili na 6. resp. 8. mieste. Už pred poslednou súťažou tohtoročnej ligy boli jasné víťazky v dievčenskej kategórii. Nebol to nik iní, ako naše dievčatá.  To sme im s Aďou Herteľovou samozrejme vopred  neprezradili. O to väčšia radosť bola pri odovzdávaní pohára pre víťazky. Prevziať si ho prišli kapitánky obidvoch našich družstiev. Ako predseda Ligy mladých hasičov som im ho s veľkou hrdosťou odovzdal. Dostal sa do tých správnych rúk. Takže 5. ročník ligy mladých hasičov bol náš. Patrične sme to oslávili na obecnom úrade aj s pani starostkou.


       17.8.2013 sme opäť usporiadali Memoriál Ing. Imricha Tomka, ktorý sa už po siedmykrát konal v našej obci.   Svojou účasťou nás opäť potešili aj naši priatelia z družobnej obce Sedlice.

Súťaže  sa zúčastnilo 5 družstiev chlapcov a 5 družstiev  dievčat.  U chlapcov zvíťazilo Slanské Nové Mesto, na 2. mieste bola Slanská Huta  a 3. miesto obsadil Slanec. Naše novo zložené družstvo skončilo na 5. mieste. V kategórii dievčat zvíťazil Slančík, pred Ruskovom a Novým Salašom.  

         S vystúpením družstiev našich dievčat,  môžeme vysloviť celkovú spokojnosť a týmto im chcem poďakovať za vzornú reprezentáciu našej obce, ako aj DHZ. Osobitné poďakovanie chcem vysloviť dievčatám z Košíc a Čižatíc, ktoré sa tiež nemalou mierou pričinili o naše úspechy v tomto roku.


          Súťaž dospelých, teda obvodné kolo previerok pripravenosti DHZ sa konalo 26.5.2013 v obci Nižná Myšľa. Zúčastnili sme sa s družstvom mužov a po dlhšej odmlke aj s družstvom žien, na čele s pani starostkou. Súťažilo sa tradične v požiarnom útoku a štafete. Muži obsadili 11. miesto a ženy skončili štvrté. Z účasti týchto družstiev na súťaži som ja osobne mal veľkú radosť. Ukázali, že stačí trocha chcieť a výsledok sa dostaví. Je to aj prísľub do budúcnosti, hlavne keď Ing. Ján Tomko dal na repasáciu PS-12 do Čiech a tá je v takom stave, že budeme konkurencie schopný ostatným družstvám okresu.


           24.8.2013  sme opäť po roku od vedenia slanského mikroregiónu dostali pozvánku tentoraz do obce Kalša, kde sa konal ich deň. My hasiči sme predviedli ukážky jednotlivých disciplín z našich súťaží. Naše dievčatá urobili ukážku zo štafety 5x50 m.

           27.10.2013 sme po piatich rokoch vykonali v našej obci preventívne protipožiarne kontroly. Mrzí ma len slabá účasť členov na tejto veľmi dôležitej činnosti. Kontrolu sme nakoniec vykonávali štyria. Že čert nespí sme sa presvedčili 26.11.2013, keď  na obed od komína na povale sa začal šíriť oheň a dym v rodinnom dome p. Igora Hriša. Nebyť rýchleho zásahu nášho člena Janka Urbana, ktorý za pomoci vedier s vodou oheň uhasil, všetko mohlo dopadnúť veľmi zle. A to bola táto časť domu firmou rekonštruovaná v lete.          

          V priebehu roka sme veľmi dobre spolupracovali s obecným úradom. Začalo to už 9.2.2013 desiatym hasičským plesom, ktorý mal veľmi dobrú kulisu, tradične bohatú tombolu, hojnú účasť. Referencie po jeho skončení boli nad očakávanie. Pokračovalo to brigádou v mesiaci apríl, kde sme sa v hojnom počte zišli pri čistení ochranného pásu okolo cesty do Slanca a maľovaní zvodidiel. V deň nášho memoriálu sme usporiadali  aj futbalový zápas ženatí- slobodní o pohár starostu obce. Po ročnej prestávke zvíťazili musím konštatovať s prehľadom slobodní.  Dievčatá z družstiev Plameňa celý rok pomáhali pani starostke pri organizovaní kultúrno – spoločenských akcií v našej obci.     

            Naši funkcionári sa pravidelne zúčastňovali IMZ a porád počnúc okrskom Slanec, cez okresný výbor DPO, až po Komisiu pre tlač a masmédia v Bratislave.

               Nezabúdame ani na zaraďovanie rozhodcov na jednotlivé súťaže, kde

sme  mali zastúpenie na halovej súťaži v Čani, na okresnom kole hry Plameň,  Jesennom zraze, Kecerovskom pohári, Obvodnom kole previerky DHZ v Nižnej Myšli, okresnom kole v Mokranciach, krajskom kole v Odoríne, ako  aj na Majstrovstvách SR DHZ a hasičského dorastu v Skalici.

Časopis Požiarnik odoberáme v počte 4 kusy na našu obec. Je to mesačník, kde  sa snažíme priniesť informácie aj z akcií konaných v našom regióne, aby pripomenuli našu činnosť. Pravidelní odberatelia mi dajú za pravdu, že to nie je zbytočne vyhodených 9 eur na rok, najmä ak sa v ňom píše aj o našej práci a výsledkoch.

          Na súťaže mladých hasičov sme išli objednaným autobusom spoločne s družstvami nášho okrsku, okrem Kecerovského pohár a okresného kola Plameň v Ruskove, kde sme využívali súkromné motorové vozidlá Mgr. Matúša Tomka, Adi Herteľovej a pani starostky, pričom pohonné hmoty preplácal O.Ú.  Na súťaž do Nižnej Myšle nám susedná Slanská Huta poskytla hasičskú Aviu aj s vodičom. Som im vďačný, že aj takýmto spôsobom prispievajú k našej činnosti
       Chcem poďakovať  aj  členom výboru DHZ, za ich prácu a aktivitu počas celého roka,   tak isto všetkým naším členom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli pri organizovaní súťaže v našej obci.
       Nesmiem zabudnúť, ani na ľudí, bez ktorých by výsledky našej práce neboli také ako sú. Sú to ľudia, ktorí sponzorskými darmi prispeli na našu činnosť a hlavne pomohli zorganizovať Memoriál Ing. Imricha Tomka. Je to p. Jozef Tomko a hlavne náš generálny sponzor Ing. Ján Tomko. V neposlednom rade chcem veľké poďakovanie vysloviť  starostke našej obce. p. Ing. Andrei Michalkovej, ktorá ihneď po nástupe do funkcie pochopila naše problémy a potreby. Je vidno, že pamätá na svoje začiatky v požiarnej ochrane. Poďakovať chcem za finančné prostriedky, ktoré každoročne poskytujú DHZ, ako aj spoluprácu v iných rovinách, či už  pri organizovaní športových podujatí, alebo zapožičanie miestnosti na dnešnú výročnú členskú schôdzu, ples, stavebné úpravy v hasičskej zbrojnici a pod.. Aj touto cestou ďakujeme.

       Verím, že s vedením obce a obecným zastupiteľstvom budeme aj naďalej spolupracovať na takej úrovni ako doteraz  a  naša činnosť v nasledujúcom období bude len napredovať.24.1.2014

Ing. Peter Štuller

predseda DHZ Nový Salaš

  Príspevok starostky obce

Ja by som chcela v prvom rade v mene svojom a v mene obecného zastupiteľstva, poďakovať nášmu DHZ za reprezentovanie obce v minulom roku. V prvom rade za činnosť našim funkcionárom. Pretože nie každý má v obci predsedu okrsku, predsedu kontrolnej a revíznej komisie, člena predsedníctva Okresného výboru DPO, člena komisie mládeže a člena republikovej komisie pre tlač a masmédia a nie jedného rozhodcu.

V druhom rade, ale nie menej významnom chcem poďakovať všetkým chlapcom, dievčatám a členom DHZ, ktorý sa zúčastňovali súťaží počas celého roka. Ďakujem za krásnu účasť na jarnej brigáde pri Dejči kde sa zúčastnilo viac ako 50 ľudí, za pomoc hlavne dievčatám a deťom pri brigáde na veľkom ihrisku počas leta. Tu sa odviedol kus roboty, či už pri farbení starej zastávky, lavíc, pneumatík, z ktorých sa spravili preliezky pre deti, pri úprave terénu, pri vyložení lomového kameňa pri vstupe na ihrisko. Poďakovanie za rady, aj fyzickú pomoc pri úprave ihriska patrí aj p. Jánovi Štullerovi a Jánovi Urbanovi. Ďakujem za reprezentovanie obce v rámci dní Slanského mikroregiónu, kde sme mali zastúpené naše družstvo, výrobu šperkov a maľovanie na tvár, za pomoc pri organizovaní Katarínskej zábavy, posedenia s dôchodcami a Mikuláša. Musím spomenúť aj ochotu a nezišstnú pomoc pri snahe obnoviť studničku na Dejči a zavedenie vody na veľkom ihrisku a to rodine p. Ing. Jána Tomka st. Jána Tomka ml., Matúša Tomka, Petra Tomka, Jána Urbana, Igora Hriša ml., Štefana Ružičku, Rolanda Terezkieviča.

Na tomto vidíme všetci, že dobrovoľné hasičstvo vždy bolo a aj je doslova prepletené s činnosťou tejto obce. Spravilo sa aj vďaka Vám minulého roku na tak maličkú dedinku, pomerne dosť. Veľké sú nielen činy, veľká bola a dúfam, že aj bude v tomto roku aj Vaša ochota, pracovať spoločne a pre jeden cieľ. Dôležité je držať spolu, pretože len spoločnými silami niečo spravíme. Môžeme mať perfektnú výzbroj, uniformy a dostatok peňazí. Toto nám však nikdy nezabezpečí súdržnosť, ochotu si jeden druhému pomôcť, stretnúť sa a prežiť spoločné chvíle. V dnešnej dobe je toto najcennejšie čo ľudia môžu mať, my to ešte máme, niektoré dediny už nie. Je našou povinnosťou si zachovať to, čo nám naši otcovia zanechali. Dobrovoľné hasičstvo má v našej obci pevný koreň, ja by som chcela poprosiť hlavne mládež a deti, aby minimálne zotrvali v ochote robiť niečo spoločne, stretávať sa. Dobrovoľné hasičstvo je tým najlepším dôvodom.

Teraz si prosím uctime minútkou ticha dlhoročného člena DHZ, pána Lukáča Timka, ktorý nás v minulom roku náhle opustil. Bol nielen pravým členom DHZ ale aj pravým Salaščanom.

·         Vynaložené finančné prostriedky  obce pre DHZ a opravu hasičskej zbrojnice v roku 2013

-            Odvodnenie hasičskej zbrojnice od detského ihriska aj od krčmy

-            Nová IPA na hasičskej zbrojnici

-            Zateplenie časti pod zasadačkou a malej zbrojnice, plánujeme zatepliť aj prvú časť

-            Odvodnenie malej zbrojnice, zamurovanie dverí

-            Nové vypínače, zásuvky v hasičskej zbrojnici

-            Oprava a zafarbenie dverí na hasičskej zbrojnici

Ing. Andrea Michalková

Starostka obce Nový Salaš

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár