Kalendár zvozu odpadu

Natur-Pack

natur-pack

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 17.08.2020

Obec Nový Salaš, 044 17 Nový Salaš 75

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

    

 Podľa § 11a ods.1 zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z.           o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Nový Salaš 83

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ materskej školy

Podkategória: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona NR SR č.317/2009 Z. z. o pedagogických              a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky       č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  • potvrdenie o duševnej a zdravotnej spôsobilosti

 Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr   do  26.8.2020 na adresu:

Obec Nový Salaš

044 17  Nový Salaš 75

Email: obecnovysalas@gmail.com

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru. Pohovoru sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude vopred dohodnutý telefonicky, resp. elektronicky.

 Termín nástupu do pracovného pomeru je od 01.09.2020 (dátum podľa požiadaviek môže byť aj skôr).

V Novom Salaši dňa 14.8.2020                                                

Ing. Andrea Michalková

                                                                                                  starostka obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár