Kalendár zvozu odpadu

Natur-Pack

natur-pack

Jednorazová dotácia na podporu humanitárnej pomoci

 17.11.2022

Vážená pani starostka,

Vážený pán starosta,

dovoľujeme si Vás  informovať, že dňa 29.10.2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 353/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov.

Cieľom tohto nariadenia je finančne prispieť najzraniteľnejším skupinám osôb na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. Nariadenie je súčasťou inflačnej pomoci a je jedným z nástrojov na zmiernenie následkov vysokej inflácie.

Žiadateľom o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v SR.

Úrad poskytne dotáciu na základe žiadosti podanej do 31.12.2022:

  • osobne alebo poštou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého/prechodného pobytu;
  • elektronickými prostriedkami (e-mailom, pričom žiadosť je potrebné podpísať a vo forme skenu poslať na úrad) bez kvalifikovaného elektronického podpisu, doplnenie žiadosti v listinnej podobe sa nevyžaduje.   

Na žiadosti podané po 31.12.2022 sa nebude prihliadať.

Formou žiadostí je možné požiadať, okrem iných dotácii uvedených v nariadení, aj o túto dotáciu:

  • Jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 EUR

Žiadateľom o dotáciu je rodič dieťaťa alebo plnoleté nezaopatrené dieťa, ktorý je prijímateľom súdom určeného výživného.

Žiadateľ je povinný k  žiadosti predložiť posledné vykonateľné rozhodnutie súdu o určení vyživovacej povinnosti. Úrad pri posúdení nároku na dotáciu  neskúma, či  povinná osoba si plní resp. neplní svoju vyživovaciu povinnosť, ani či je úradom poskytované náhradné výživné.

Rodič viacerých nezaopatrených detí so súdom určenou vyživovacou povinnosťou podáva len jednu žiadosť za všetky deti, na ktoré bola určená vyživovacia povinnosť najviac v sume 150 eur.

S pozdravom

Ing. Michal Michalov, MBA,LL.M, MSc,

riaditeľ ÚPSVaR Košice

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár