Kalendár zvozu odpadu

Natur-Pack

natur-pack

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 06.02.2023

Obec Nový Salaš

Obecný úrad č. 75, 044 17 Slanec, okr. Košice - okolie

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 13  ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

dňa 9.2.2023  o 17:30hod.

v zasadačke obecného úradu

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. VSE – faktúry za rok 2022, zálohové platby na rok 2023
 5. Plán akcií na rok 2023 
 6. Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov starostu obce, kontrolóra obce
 7. Čerpanie úveru za účelom prefinancovania schváleného projektu ,,Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Nový Salaš – budova Materskej školy
 8. Nájom potravín – Dodatok k zmluve
 9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
 10. Rôzne 
 11. Diskusia
 12. Záver

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zasadnutia, prosím vopred mi to oznámte. Ďakujem

V Novom Salaši, 6.2.2023

 Mgr. Martina Pachová

             starostka obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár