SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie občanom o kontrole a čistení komínov

 09.05.2024

Oznámenie občanom o kontrole a čistení komínov

Oznamujeme občanom, že 13.5.2024 t.j. v pondelok, bude v našej obci súkromná kominárska firma prevádzať kontrolu a čistenie komínov.

Podľa 14 ods. ) pism. h) zákona NR SR č. 314/2004 Z.z. o ochrane pred požiarmi je každý občan majiteľ rodinného domu povinný zabezpečovaľ pravidelné čistenie a kontrolu kominov.

Kontrolu a čistenie komínov je oprávnený vykonávať kominár. Podľa 6) ods. 2 pism, g) zákona NR SR č. 314/2004 Z.z. o ochrane pred požiami môže byť fyzickej osobe (občanovi) za nezabezpečenie čistenia komína uložená pokuta do výšky 100 EUR. Upozorňujeme občanov, že pod)'a vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z., sa minimálne raz za 12 mesiacov mqiú čistiť aj komíny, na ktoré sú napojené spotrebiče na plynné palivo.

Orientačná cena za vyčistenie a kontrolu komína v rodinnom dome je 15 EUR.

 

 

Ľubomír Kostovčík, KOMINÁRSTVO, 075 01 Trebišov IČO 37 538 471

Oboznámenie občanov o kontrole a čistení komínov

Podľa zákona NR SR č. 314/2004 Z.z. o požiarnej ochrane, v znení neskorších predpisov, Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: čl.

Povinnosti právnických osôb:

l . Právnická osoba je povinná

  1. zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a ich kontrolu v objektoch a priestoroch v jej správe, vlastníctve, alebo užívaní a na ten účel umožniť osobám s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie kominárskych prác, najmä voľný a bezpečný prístu ku komínom, ich čistiacim zariadeniam a k spotrebičom palív.

 

  1. zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, pre zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína.

Odborná spôsobilosť

2. Čistiť, kontrolovať a preskúšavať komíny podľa predpisov o požiarnej ochrane môže len osoba s odbornou spôsobilosťou.

Zákon NR SR č. 314/2004 Z.z. o PO v znení neskorších predpisov:

 61 — priestupky

- fyzickej osobe, ktorá sa dopustila priestupku tým, že nezabezpečila čistenie komínov, môže byť udelená pokuta do maximálnej výšky 100 €.

Vyhláška č. 95

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z I . marca 2004

Požiadavky na kontrolu a čistenie komínov

l . Komíny treba udržiavať v dobrom stave a zabezpečovať ich pravidelnú kontrolu a čistenie osobou s odbomou spôsobilosťou .

2. Komíny treba počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej v týchto lehotách: a/ ak sú na komínové telesá pripojené palivové spotrebiče do 50 Kw:

I raz za štyri mesiace, ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá ,

    1. raz za šesť mesiacov, ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komíny bez vložky,
    2. raz za dvanásti mesiacov,ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na plyn né palivá a ak ide o komíny s vložkou,

b/ ak sú na komínové telesá pripojené palivové spotrebiče nad 50 kW

I raz za dva mesiace, ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá.

  1. raz za šesť mesiacov, ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá
  2. Komíny v občasne uživaných stavbách napr. chaty kontrolovať a čistiť najmenej raz za dva roky,

Zoznam aktualít: