SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 21.08.2023

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 13  ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

dňa 24.08.2023 o 16:30 hod.

v zasadačke obecného úradu

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Otvorenie
 2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 3. Kontrola predchádzajúceho uznesenia
 4. Určenie zapisovateľa zápisnice
 5. Návrh – VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach
 6. Stav obecnej komunikácie
 7. Dotácia DHZ 2023 – čerpanie
 8. PPA -  Rekonštrukcia chodníka v obci Nový Salaš
 9. Požiarne kontroly v obci
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zasadnutia, prosím vopred mi to oznámte. Ďakujem

V Novom Salaši,  dňa 21.8.2023

 Mgr. Martina Pachová

      starostka obce


Zoznam aktualít: