SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 25.9.2023

 21.09.2023

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 13  ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

dňa 25.09.2023 o 17:00 hod.

v zasadačke obecného úradu

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:

  1. Otvorenie
  2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  3. Kontrola predchádzajúceho uznesenia
  4. Určenie zapisovateľa zápisnice
  5. Dotácia z Environmentálneho fondu
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

V Novom Salaši,  dňa 21.9.2023

 Mgr. Martina Pachová

             starostka obce


Zoznam aktualít: