SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce

 08.03.2024

 

 

Obec Nový Salaš

Obecný úrad č. 75, 044 17 Slanec, okr. Košice - okolie

 

 

P O Z V Á N K A

V zmysle  § 13  ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  

z v o l á v a m

 

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nový Salaš

dňa 14.3.2024  o 17:00hod.

 

v zasadačke obecného úradu

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:

  1. Otvorenie
  2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  3. Kontrola predchádzajúceho uznesenia
  4. Určenie overovateľov zápisnice
  5. Právne služby obce
  6. Plán akcií na rok 2024 (Spoločne rozvíjame obec, MDD, Memoriál, Futbal, Stretnutie veteránov, Obecný ples, Posedenie s dôchodcami, Mikuláš)
  7. Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov starostu obce, kontrolóra obce
  8. Výberové konanie na prenájom nehnuteľného majetku- nebytových priestorov vo vlastníctve obce
  9. Úroveň vytriedenia odpadu – podaná žiadosť o dotáciu Envirofond
  10. Rôzne

 

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zasadnutia, prosím vopred mi to oznámte. Ďakujem

V Novom Salaši,  8.3.2024

 

 

 

 

 

 Mgr. Martina Pachová

             starostka obce

 


Zoznam aktualít: